Reglement for flagging fra Det Kongelige Slott, Kongelige eiendommer mv.


Rules for flag-flying at the Royal Palace, Royal properties etc.


12. mai 2003

(Summarisk)

Reglement for flagging fra Det Kongelige Slott, Kongelige eiendommer mv.

HM Kongen fastsatte 12. mai 2003 nye regler for flagging fra Det Kongelige Slott, Kongelige eiendommer mv. Flaggreglementet, som trådte i kraft 1. juni 2003, avløste det tidligere reglementet.

Vedtaket anses som et internt reglement som ikke er gjort offentlig tilgjengelig. Slottet ga 6. juni 2003 følgende pressemelding:

"Reglementet for flagging ved Det Kongelige Slott er blitt justert. Når Hans Majestet Kongen oppholder seg i Norge flagges det med Kongeflagg på Slottet - med unntak av når Kongen bor på Stiftsgården i Trondheim og når han bor om bord på K/S "Norge" i norsk farvann.

Befinner Hans Majestet Kongen seg i utlandet, og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen er Regent flagges det med Kronprinsflagg på Slottet. Oppholder både Kongen og Kronprinsen seg i utlandet flagges det med statsflagg."


(Unofficial translation)

12 May 2003

(Summary)

Rules for flag-flying at the Royal Palace, Royal properties etc.

HM The King passed on 12 May 2003 new rules for flag-flying at The Royal Palace, Royal properties etc. The flag-flying rules, which came into force on 1 June 2003, replaced the former rules.

The decision is regarded as a domestic affair and is not made public. The Palace released on 6 June 2003 the following press statement:

"The rules for flag-flying at The Royal Palace have been modified. When His Majesty The King stays in Norway the Royal Banner will be flown at the Palace - with the exception when the King stays at Stiftsgården in Trondheim and when he stays onboard at K/S "Norge" in Norwegian waters.

If His Majesty The King is abroad, and His Royal Highness The Crown Prince is Regent, the Crown Prince Banner will be flown at the Palace. If both the King and the Crown Prince are abroad, the State Flag will be flown.


Kommentarer/comments

Pressemeldingen datert 6. juni 2003 vakte ingen oppmerksomhet før pressen tok opp spørsmålet om de nye flaggreglene i oktober samme år. Sosiolog Olaf Aagedal, som blant sine arbeider har forsket på nasjonalsymboler, uttalte til NRK Østlandssendingen 21. oktober 2003 at de nye reglene bidro til å svekke kongeflagget som symbol. Han viste til at kongeflagget tidligere var oppe når kongen var på Slottet. De nye reglene betyr at kongeflagget blir heist så lenge kongen er i landet, noe som gjør at det ikke er så lett å finne ut om kongen er hjemme eller ikke. Aagedal hevdet at flagget dermed ga mindre informasjon enn tidligere.

Informasjonsrådgiver ved Slottet uttalte til Østlandssendingen at flagget nå var ment å vise hvem som til en hver tid var øverste regent i landet. Bakgrunnen var et ønske om å harmonisere flaggreglene med de øvrige skandinaviske landene.

Se ellers de kongelige resolusjonene for Kongeflagget og Kronprinsflagget.

The press release dated 6 June 2003 was not paid any attention before the press brought up questions about the new flag rules in October the same year. Sociologist Olaf Aagedal, who among other matters has carried out research on national symbols, said to NRK Østlandssendingen [regional broadcasting) on 21 October 2003 that the new rules contributed to weaken the Royal Banner as a symbol. He referred to the fact that the Royal Banner earlier was flying when the King stayed at the Palace. The new rules means that the Royal Banner will be hoisted as long as the King is in the country, something which does not make it easy to know whether the King is at the Palace or not. Aagedal said that the flag thus gave less information than earlier.

The Palace Information Consultant said to Østlandssendingen that the flag now was meant to show who at any time served as Regent in the country. The reason was a wish to harmonize the flag-flying rules with the other Scandinavian countries.

See also the royal resolutions concerning the Royal Banner and the Crown Prince Banner [in Norwegian only].


SourcesThis page was last updated on Wednesday 30 June 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dec20030512.html on Thursday 29 January 2004).

© 2004-2010 Dag Trygsland Hoelseth