Skrivelse angaaende et Spørgsmaal om Ret til at bruge adelig Titel2 Novbr. 1898

Skrivelse fra Justitsdepartementet til et Medlem af de tidligere adelige Familier, der havde anholdt om Departementets Udtalelse angaaende hvorvidt Loven af 1ste August 1821 antoges at have berøvet ham, som født efter samme Lovs Bekjendtgjørelse, Retten til at føre Titelen "Baron". I Anledning heraf meddeler Departementet, at det antager, at Bestemmelsen i den nævnte Lovs § 6 sidste Punktum om Ophør af "alt arveligt Adelskab" her i Riget medfører, at Medlemmer af de tidligere adelige Familier, som er fødte efter Lovens Bekjendtgjørelse og er norske Undersaatter, ikke har Ret til at bruge adelig Titel, uden at det i denne Henseende kan komme i Betragtning, at Familien tillige har været i Besiddelse af et til saadan Titels Førelse berettigende Adelskab i et andet Land, hvor Adelskab fremdeles bestaar.


Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1898, s. 551-552.This page was last updated on Thursday 1 July 2010
(first time published on Monday 14 March 2005).

© 2005-2010 Dag Trygsland Hoelseth