Kundgjørelse fra Norges Storthing til det norske Folk


Proclamation by the Norwegian Storthing to the Norwegian People


7 Juni

Kundgjørelse fra Norges Storthing til det norske Folk

Kundgjørelse fra Norges Storthing.*)

Til det norske Folk!

Med Tilslutning af det hele Folk har Storthinget enstemmig vedtaget Lov om Oprettelse af eget norsk Konsulatvæsen.

Den samlede norske Regjering har enstemmig og indtrængende tilraadet Kongen at sanktionere denne Lov. I Statsraad paa Stockholms Slot den 27de f.M. har imidlertid Kongen erklæret ikke at ville sanktionere Loven under Henvisning til, at det hidtil bestaaende Fællesskab i Konsulatvæsen ikke uden gjensidig Overenskomst kan brydes, en Opfatning, der staar i afgjort Strid med, hvad der gjentagende fra norsk Side har været hævdet som Grundprincip: hvert Riges Eneraadighed i alle Anliggender, som ikke i Rigsakten er betegnede som unionelle.

Statsraadsafdelingen henstillede først at udsætte den videre Behandling til Statsraad i Kristiania, forat Kongen kunde behandle denne betydningsfulde Sag i Møde af den samlede Regjering. Kongen erklærede imidlertid ikke at kunde imødekomme denne Henstilling.

Statsraadsafdelingen fremlagde derpaa den samlede Regjerings Afskedsbegjæring og oplyste, at intet af dennes Medlemmer kunde overtage det konstitutionelle Ansvar for og kontrasignere en Beslutning om Sanktionsnegtelse som aabenbart skadelig for Riget.

Kongen resolverede imidlertid:

"Da det er mig klart, at nogen ny Regjering ikke nu kan dannes, saa bifalder jeg ikke Statsraadernes Afskedsansøgninger."

Herved var vort Land bragt ind i en konstitutionelt uholdbar Stilling.

Regjeringens Medlemmer kunde ikke tvinges til mod sin Overbevisning at blive staaende som ansvarlige Raader for en Konge, der ikke ville følge deres Raad; Kongen havde, uden engang at gjøre et Forsøg, erklæret sig ude af Stand til at skaffe Landet en ny Regjering. Og denne uholdbare Stilling er ikke senere bleven ændret.

Under disse Omstændigheder har Statsraadets samtlige Medlemmer seet sig nødsaget til idag at fratræde sine Embeder og derom afgivet Meddelelse til Storthinget. Hermed er den konstitutionelle Konge traadt ud af Virksomhed, da Kongen ifølge Grundloven maa have et ansvarlig Raad, og dermed er ogsaa Foreningen med Sverige, der forudsætter en fælles Konge, opløst.

Som Følge heraf har det været en Pligt for Storthinget som Repræsentant for det norske Folk straks at bemyndige Medlemmerne af det aftraadte Statsraad til som Den norske Regjering indtil videre at udøve den Kongen tillagte Myndighed i Overensstemmelse med Norges Riges Grundlov og gjældende Love med de Ændringer, som nødvendiggjøres derved, at Foreningen med Sverige under én Konge er opløst som Følge af, at Kongen har ophørt at fungere som norsk Konge.

Statsraadets Medlemmer modtog det dem overdragne Hverv og er saaledes nu Norges lovlige Regjering. Herom vil Hans Majestæt i en af Storthinget idag vedtagen Adresse blive underrettet. Storthinget anholder samtidig Hans Majestæt om at medvirke til, at en Prins af Kongehuset tillades, med Opgivelse af sin Arveret til Sveriges Trone, at modtage Valg som Norges Konge.

Naar Udviklingens Gang, der har været mægtigere end den enkeltes Ønsker og Vilje, har krævet de Skridt, Storthinget nu har taget, er det vort sikre Haab, at det vil lykkes det norske Folk at leve i Fred og god Forstaaelse med alle og ikke mindst med Sveriges Folk, til hvilket vi med saa mange naturlige Baand er knyttede.

I sikker Forvisning om, at det norske Folk vil forene sig med Storthing og Regjering om Hævdelsen af Rigets fulde Selvstændighed og, under Bevarelse af den samme Fasthed, Sindighed og værdige Ro, som hidtil har præget dets Optræden, villig bære de Ofre, der maatte kræves,

forventer Storthinget, at enhver af Rigets Indvaanere i et og alt retter sig efter Regjeringens Anordninger og Forskrifter, ligesom alle Embedsmænd og alle offentlige Tjenestemænd, - civile, militære og geistlige - vil have i enhver Henseende at vise Regjeringen den Lydighed, den har Ret til at kræve i Henhold til den Myndighed, Storthinget paa det norske Folks vegne har overdraget den.

*) Bekjendtgj. 14de Juni i Norsk Kundgj.tid. No. 174.


(Unofficial translation)

Proclamation by the Norwegian Storthing to the Norwegian People

No translation for the time being.


Sources

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1905, Kristiania: 1905, pp. 253-255.

See also Heiberg. J.V. Unionens opløsning 1905, pp. 209-210.This page was last updated on Thursday 1 July 2010
(first time published on Friday 6 February 2004).

© 2004-2010 Dag Trygsland Hoelseth