Grundlovsbestemmelse, angaaende Forandring i Grundlovens §§ 54, 68 og 75, a13 Aug. 1857

Grundlovsbestemmelse, angaaende Forandring i Grundlovens §§ 54, 68 og 75, a.

Os er bleven forelagt det nu forsamlede ordentlige Storthings i Overensstemmelse med Grunnlovens § 112 fattede Beslutning af 2den Juli dette Aar, saalydende:

«Grundlovens § 54 skal herefter lyde saaledes:

Valg- og Districtsforsamlingerne holdes hvert tredie Aar. De skulle være tilendebragte inden August Maaneds Udgang.

Grundlovens § 68 skal herefter lyde saaledes:

Storthinget aabnes i Almindelighed den første Søgnedag i October Maaned hvert tredie Aar i Rigets Hovedstad, medmindre Kongen, paa Grund af overordentlige Omstændigheder, saasom fiendtligt Indfald eller smitsom Syge, dertil bestemmer en annen Kjøbstad i Riget. Saadan Bestemmelse maa da betimelig bekjendtgjøres.

Grundlovens § 75, a skal herefter lyde saaledes:

at give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde længere end til 1ste April Aaret efterat et nyt ordentlig Storthing er sammentraadt, medmindre de af dette udtrykkelig fornyes.

Sextende ordentlige Storthing sammentræder den første Søgnedag i October Maaned 1859.»

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne beslutning som Grundlovsbestemmelse.


Kilder

[Mørch, Edw./Vogt, L.J.] Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.M., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, Christiania: Chr. Grøndahls Forlag, 1861, s. 333. For lesbarhetens skyld har jeg delt resolusjonen opp i flere ledd.Denne siden ble sist oppdatert mandag 13. februar 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18570813.html lørdag 17. november 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth