Grundlovsbestemmelse om Antallet af Storthingsrepræsentanter fra Kjøbstæderne og fra Landdistricterne


26 Novb. 1859

Os er blevet forelagt det nu forsamlede ordentlige Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 11te November dette Aar saalydende:

§ 1. «Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Kjøbstæderne have at vælge, bestemmes til syv og tredive. Af disse vælges, indtil anderledes paa grundlovsmæssig Maade fastsat vorder, fra Aalesund og Molde tilsammen een, fra Arendal og Grimstad tilsammen een, fra Bergen fire, fra Brevig een, fra Christiania og Hønefoss tilsammen fire, fra Christiansand to, fra Christiansund een, fra Drammen to, fra Flekkefjord een, fra Frederikshald een, fra Kongsberg een, fra Kragerø een, fra Laurvig og Sandefjord tilsammen een, fra Lillehammer og Hamar tilsammen een, fra Moss og Drøbak tilsammen een, fra Porsgrund een, fra Sarpsborg een, fra Skien een, fra Stavanger to, fra Tromsø, Hammerfest og Vadsø tilsammen een, fra Trondhjem og Levanger tilsammen fire, fra Tønsberg een og fra Østerrisør een. Naar en Kjøbstad, som her ei er nævnt, har femti eller flere stemmeberettigede Indvaanere, indgaaer den under den nærmest liggende Kjøbstads Valgdistrict. Samme Regel gjælder om Kjøbstæder, som herefter anlægges. En Kjøbstad, der er kommen til at henhøre under Kjøbstadsdistrict, vælger egen Valgmand, endog om Antallet af dens stemmeberettigede Indvaanere skulde blive mindre end femti. I Kjøbstad, der ene udgjør et Repræsentant-Valgdistrict, vælges i intet Tilfælde færre end tre Valgmænd.

§ 2. Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Landdistricterne have at vælge, bestemmes til fire og sytti. Af disse vælges fra Nordre Bergenhuus Amt fem, fra Søndre Bergenhuus Amt fem, fra Christians Amt fem, fra Hedemarkens Amt fem, fra Romsdals Amt fem, fra Stavanger Amt fem og fra hvert af Rigets øvrige elleve Amter fire.

§ 3. De Bestemmelser i Grundlovens §§ 57 og 58, der staae i Strid med nærværende Grundlovsbestemmelser, sættes herved ud af Kraft.»

– Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.


Kilder

L.J. Vogt. Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.M., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, 16de Bind, indeholdende Aarene 1859, 1960 og 1961, s. 282-283.

For lesbarhetens skyld har jeg delt resolusjonen opp i flere ledd.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 16. februar 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18591126.html onsdag 14. januar 2009).

© 2009–2012 Dag Trygsland Hoelseth