Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 52 og 536 Juni 1877

Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 52 og 53 *)

Vi Oscar, o.s.v. Gjøre vitterligt: At Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 16de Mai 1877 til Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 52 og 53, saalydende:

Grundlovens §§ 52 og 53 skulle herefter lyde som følger:

§ 52. Stemmeret suspenderes:

a. ved Anklage til Thinge for Forbrydelser, der kunne medføre saadan Straf, som i § 53 a er nævnt;
b. ved Umyndiggjørelse;
c. ved Opbud eller Fallit, der ikke er foraarsaget ved Ildsvaade eller andet utilregneligt og bevisligt Uheld, indtil Skyldneren enten ved fuld Betaling til Forsikringshaverne eller ved Akkord igjen er bleven raadig over sit Bo.

§ 53. Stemmeret tabes:

a. ved at have været dømt til Strafarbeide eller Afsættelse eller til Fængsel for en Forbrydelse, som omhandles i noget av Straffelovens Kapitler om Meened, Tyveri, Røveri eller Bedrageri;
b. ved at gaa i fremmed Magts Tjeneste uden Regjeringens Samtykke;
c. ved at erhverve Borgerret i en fremmed Stat;
d. ved at overbevises om at have kjøbt Stemmer, solgt sin egen Stemme eller stemt i flere end een Valgforsamling.

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

*) Bekjendtgj. 12te Juni i Lovtid. 1ste Afd. No. 14.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1877, s. 208.

Se også Skriv angaaende Forstaaelsen af Grundlovsbestemmelse af 6 Juni 1877, datert 14. juni 1879.Denne siden ble sist oppdatert onsdag 8. desember 2010
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18770606.html onsdag 23. februar 2005).

© 2005-2010 Dag Trygsland Hoelseth