Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 9215 Juni 1878

Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 92.*1

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt: At Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 12te Marts 1878 til Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens § 92, saalydende:

Grundlovens § 92 skal herefter lyde; som følger:

Til Embeder i Staten maa alene udnævnes de norske Borgere, som tale Landets sprog, samt

a. enten ere fødte i Riget af Forældre, der da vare Statens Undersaatter;
b. eller ere fødte i fremmede Lande af norske Forældre, som paa den Tid ikke vare en anden Stats Undersaatter;
c. eller som herefter opholde sig i Riget i ti Aar;
d. eller som af Storthinget vorde naturaliserede.

Dog kunne Andre beskikkes til Lærere ved Universitetet og de lærde Skoler, til Læger og til Konsuler paa fremmede Steder.

Ingen maa beskikkes til Overøvrighedsperson, førend han er 30 Aar gammel, eller til Magistratsperson, Underdommer og Foged, førend han er 25 Aar gammel.

Kun den, der bekjender sig til Statens offentlige Religion, kan være Medlem af Kongens Raad eller beklæde Dommerembede.2 Det samme gjælder ogsaa, indtil annerledes ved Lov bestemmes, med Hensyn til Statens øvrige Embeder.3

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

1 Se Sth. Dok. No. 94 XVI. for 1874 og Indst. S. No. 25 for 1878.
Ang. de tidligere Forslag i samme Retning se
Sth.forhandl. 1859-60 Bind 7 Side 246,
Sth.forhandl. 1862-63 Bind 9 Side 48,
Sth.forhandl. 1865-66 Bind 8 Side 23,
Sth.forhandl. 1868-69 Bind 8 Side 206,
Sth.forhandl. 1874 Bind 6 Side 164,
Sth.forhandl. 1876 Bind 6 Side 123.
2 Se ogsaa Grl.s. § 4.
3 Cfr. L. om Konsulatvæsenet af 15de Juni 1878 § 1.
* Bekjendtgj. 21de Juni i Lovtid. 1ste Afd. No. 18.


Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1878, s. 130.Denne siden ble sist oppdatert lørdag 18. februar 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18780615.html torsdag 24. februar 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth