Grundlovsbestemmelse indeholdende Tillæg til og Forandringer i Grundlovens §§ 58, 63 og 741 Juli 1884

Grundlovsbestemmelse indeholdende Tillæg til og Forandringer i Grundlovens §§ 58, 63 og 74.* 1

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt. Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings, i Overenstemmelse med Grundlovens § 112 fattede, Beslutning af 30te Juni 1884 til Grundlovsbestemmelse angaaende Tillæg til og Forandringer i Grundlovens §§ 58, 63 og 74, hvilken Beslutning er saalydende:

§ 58 gives saadant Tillæg:

Enhver, der har været Statsminister eller Statsraad, kan udkaares til Repræsentant ogsaa i Valgdistrikt, hvor han ikke er stemmeberettiget, saafremt han forøvrigt er valgbar og ikke allerede valgt til Repræsentant for noget andet Distrikt. Dog kan intet Distrikt samtidig have flere end een Repræsentant udenfor sine egne Stemmeberettigedes Midte.

§ 63 skal herefter lyde saaledes:

Enhver, som vælges til Repræsentant, er pligtig til at modtage Valget, medmindre han er udkaaret i Henhold til § 58, sidste Passus, eller hindret ved Forfald, der kjendes lovligt af Valgmændene, hvis Kjendelse kan underkastes Storthingets Bedømmelse. Den, der har mødt som Repræsentant paa de tre ordentlige Storthing efter samme Valg, er ikke forpligtet til at modtage Valget ved næste Storthingsvalg. Hindres en Repræsentant ved lovligt Forfald fra at møde paa Storthinget, træder den, som næst ham har de fleste Stemmer, eller saafremt særskilt Suppleantvalg ved Distriktsforsamlingen er bleven anstillet, da den valgte Suppleant i hans Sted.

§ 74 gives saadant Tillæg:

Naar Storthingets Forhandlinger ere aabnede, have Statsministrene og Statsraaderne Ret til at møde i Storthinget samt i begge dets Afdelinger, og lige med sammes Medlemmer, dog uden at afgive Stemme, at deltage i de forefaldende Forhandlinger, forsaavidt disse holdes for aabne Døre, men i de Sager, som forhandles for lukkede Døre, kun forsaavidt det af vedkommende Thing maatte tilstedes.

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

1 Se Sth. Dok. No. 90 for 1880, I. X, XI, XII og XIII, samt Indst. S No. 148 for 1884.
* Bekjendtgj. 2 Juli i Lovt. 1ste Afd. No. 23.


Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1882, s. 220.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 1. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18800701.html lørdag 12. mars 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth