Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §'er 50 og 5230 April 1898

Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §'er 50 og 52.* 1

Vi Oscar osv. Gjøre vitterligt: Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 21de April 1898 til Grundlovsbestemmelse angaaende Forandring i Grundlovens §§ 50 og 52, hvilken Beslutning er saalydende:

Grundlovens §§ 50 og 52 skal herefter lyde som følger:

«§ 50. Stemmeberettigede ere de norske Borgere, som have fyldt 25 Aar, have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der.

§ 52. Stemmeret suspenderes:

a) ved Anklage til Thinge for Forbrydelser, der kunne medføre saadan Straf, som i § 53 a er nævnt;
b) ved Umyndiggjørelse;
c) ved Opbud eller Fallit, der ikke er foraarsaget ved Ildsvaade eller andet utilregneligt og bevisligt Uheld, indtil Skyldneren enten ved fuld Betaling til Fordringshaverne eller ved Akkord igjen er bleven raadig over sit Bo;
d) ved at nyde eller i det sidste Aar før Valget at have nydt Understøttelse af Fattigvæsenet.»

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

1 Se Indst. S XXIV for 1898 og Sth.tid. for f. A., Forh. i Sth. S. 485-509.
* Bekjendtgj. 4 Mai i Lovt. 1ste A[f]d. No. 16.

Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1898, s. 145-146.Denne siden ble sist oppdatert fredag 2. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18980430.html mandag 14. mars 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth