Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 25 juni 1913 til forandring i grundlovens §§ 77, 78, 79, 80 og 82


7. juli 1913 nr. 4

Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 25 juni 1913*2 til forandring i grundlovens §§ 77, 78, 79, 80 og 82

I.

«Grundlovens §§ 77, 78, 79 og 80 skal herefter lyde saaledes:

§ 77. Naar en af Odelsthinget foreslaaet Lovbeslutning er bifaldt af Lagthinget eller af det samlede Storthing, sendes den til Kongen med Anmodning om at erholde hans Sanktion.

§ 78. Billiger Kongen Lovbeslutningen, forsyner han den med sin Underskrift, hvorved den vorder Lov.

Billiger han den ikke, sender han den tilbage til Odelsthinget med den Erklæring, at han ikke for Tiden finder det tjenligt at sanktionere den. Beslutningen maa i dette Tilfælde ikke mere af det da samlede Storthing forelægges Kongen.

§ 79. Er en Lovbeslutning bleven uforandret antagen af tre ordentlige Storthing, sammensatte efter tre forskjellige paa hinanden følgende Valg og indbyrdes adskilte ved mindst to mellemliggende ordentlige Storthing, uden at afvigende Lovbeslutning i Mellemtiden fra den første til den sidste Antagelse af noget Storthing er bleven fattet, og den da forelægges Kongen, med Begjæring, at Hans Majestæt ikke vil negte en Lovbeslutning sin Sanktion, som Storthinget efter det modneste Overlæg anser for gavnlig, saa vorder den Lov, om end Kongens Sanktion ikke paafølger inden Storthinget adskilles.

§ 80. Storthinget forbliver samlet, saalænge det finder det fornødent. Naar det, efter at have tilendebragt sine Forretninger, hæves af Kongen, meddeler han tillige sin Resolution paa de ikke allerede forinden afgjorte Lovbeslutninger (jfr. §§ 77-79), ved enten at stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som han ikke udtrykkeligen antager, ansees som af ham forkastede.

II.

Grundlovens § 82 ophæves».

* Bekjendtgj. 9 juli i Lovtid. Iste avd. nr. 30.
2 Se Dok. nr. 72 for 1911, nr. 21. Indst. S. XXXXVI (1913). St.tid. s. 1862–1870.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den avdeling, 1913, s. 266.

Grunnlovsbeslutningene av 7. juli 1913 er av hjemmesideredaktøren nummerert etter rekkefølgen de opptrer i Norsk Lovtidend.

Grunnlovsbeslutning 7. juli 1913 nr. 4 ble publisert på samme side som nr. 3, noe som forklarer nummereringen av fotnotene.Denne siden ble sist oppdatert fredag 16. november 2007
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19130707-04.html fredag 16. november 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth