Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 1 juli 1913 til forandring i grundlovens §§ 61 og 62


7. juli 1913 nr. 5

Kundgjørelse av grundlovsbestemmelse av 1 juli 1913*1 til forandring i grundlovens §§ 61 og 62.

«Efternævnte bestemmelser i grundloven skal herefter lyde saaledes:

§ 61. Ingen kan vælges til Repræsentant, medmindre han er 30 Aar gammel og har i 10 Aar opholdt sig i Riget samt er stemmeberettiget i det Valgdistrikt, fra hvilket han udkaares.

Dog kan Enhver, som er eller har været Statsminister eller Statsraad, udkaares til Repræsentant ogsaa i Valgdistrikt, hvor han ikke er stemmeberettiget, saafremt han forøvrigt er valgbar.

§ 62. De Tjenestemænd, som ere ansatte ved Statsraadets Kontorer, eller Hoffets Betjente og dets Pensionister, kunne ikke vælges til Repræsentanter.

Statsraadets Medlemmer kunne ikke møde paa Storthinget som Repræsentanter, saalænge de have Sæde i Statsraadet».

* Bekjendtgj. 9 juli i Lovtid. 1ste avd. nr. 30.
1 Se Dok. nr. 72 for 1911, forslag nr. 1 VII, nr. 9 B og nr. 18. Indst. S. L. (1913). St.tid. s. 2144–2175.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidende. 2den avdeling, 1913, s. 267.

Grunnlovsbeslutningene av 7. juli 1913 er av hjemmesideredaktøren nummerert etter rekkefølgen de opptrer i Norsk Lovtidend.Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 6. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19130707-05.html fredag 16. november 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth