Kunngjøring av Grunnlovsbestemmelser om endring av Grunnlovens § § 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80 og 112

Kunngjort ved Kronprinsreg.res. 13. juli 1990. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

       Stortinget har 29. mai 1990 vedtatt følgende endringer i Grunnloven.

Grunnlovens § 3 skal lyde:

       Den udøvende Magt er hos Kongen, eller hos Dronningen hvis hun har ervervet Kronen efter Reglerne i § 6 eller § 7 eller § 48 i denne Grundlov. Naar den udøvende Magt saaledes er hos Dronningen, har hun alle de Rettigheter og Pligter som ifølge denne Grundlov og Landets Love indehaves av Kongen.

Grunnlovens § 6 skal lyde:

       Arvefølgen er lineal, saaledes at kun i lovligt Ægteskab født Barn af Dronning eller Konge, eller af en som selv er arveberettiget, kan arve, og at den nærmere Linje gaar foran den fjernere og den ældre i Linjen foran den yngre.

       Blandt Arveberettigede regnes ogsaa den Ufødte, der strax indtager sit tilbørlige Sted i Arvelinjen, naar hun eller han fødes til Verden.

       Dog tilkommer Arverett ikke nogen som ikke er født i ret nedstigende Linje fra den sidst regjerende Dronning eller Konge eller dennes Søster eller Broder, eller selv er dennes Søster eller Broder.

       Naar en til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins fødes, skal hans Navn og Fødselstid tilkjendegives førstholdende Storthing og antegnes i dets Protokol.

       For dem som ere fødte tidligere end Aaret 1971, gjelde dog denne Grundlovs § 6 saaledes som den blev vedtaget den 18de November 1905. For dem som ere født tidligere end [Aa]ret 1990 gjelde ligevel at Mand gaar foran Kvinde.

Grunnlovens § 7 skal lyde:

       Er ingen arveberettiget Prinsesse eller Prins til, kan Kongen foreslaa sin Efterfølger for Storthinget, der har Ret til at bestemme Valget, hvis Kongens Forslag ikke bifaldes.

Grunnlovens § 34 skal lyde:

       Kongen giver Bestemmelser om Titler for dem som til Kronen ere arveberettigede. Grunnlovens § 35 skal lyde:

       Saasnart Tronarvingen har fyldt sit 18de Aar, er hun eller han berettiget til at tage Sæde i Statsraadet, dog uden Stemme eller Ansvar.

Grunnlovens § 36 skal lyde:

       En til Norges Krone arveberettiget Prinsesse eller Prins maa ei gifte sig uden Kongens Tilladelse. Ei heller maa hun eller han modtage nogen anden Krone eller Regjering uden Kongens og Storthingets Samtykke: til Storthingets Samtykke udfordres to Trediedele af Stemmerne.

       Handler hun eller han herimod, taber Vedkommende saavel som Efterkommerne Retten til Norges Trone.

Grunnlovens § 41 skal lyde:

       Er Kongen fraværende fra Riget uden at være i Feldt, eller er han saa syg, at han ikke kan varetage Regjeringen, skal den til Tronen nærmest arveberettigede, saafremt han har opnaaet den for Kongen fastsatte Myndighedsalder, forestaa Regjeringen som Kongemagtens midlertidige Udøver. I modsat Fald forestaar Statsraadet Rigets Bestyrelse.

Grunnlovens § 44 skal lyde:

       Den Prinsesse eller Prins, som i de udi § 41 anførte Tilfælde forestaar Regjeringen, skal for Storthinget skriftlig aflægge følgende Ed: «Jeg lover og sværger at ville forestaa Regjeringen i Overensstemmelse med Konstitutionen og Lovene, saa sandt hjælpe mig Gud den Almægtige og Alvidende!».

       Holdes ei Storthinget paa den Tid, nedlægges Eden i Statsraadet, og tilstilles siden næste Storthing.

       Den Prinsesse eller Prins, som een Gang har aflagt Eden, gjentager den ikke senere.

Grunnlovens § 47 skal lyde:

       Bestyrelsen af den umyndige Konges Opdragelse bør, hvis begge Forældrene ere døde, og ingen af dem derom har efterladt nogen skriftlig Bestemmelse, fastsættes af Storthinget.

Grunnlovens § 48 skal lyde:

       Er Kongestammen uddød, og ingen Tronfølger udkaaret, da skal en ny Dronning eller Konge vælges af Storthinget. Imidlertid forholdes med den udøvende Magt efter 40de §.

Grun[n]lovens § 63 første ledd bokstav b. skal lyde:

b. Han har mødt som Repræsentant paa alle Storthing efter forrige Valg.

Grunnlovens § 69 skal lyde:

       Naar Storthinget ikke er samlet, kan det sammenkaldes af Kongen dersom han finder det fornødent.

Grunnlovens § 70 oppheves.

Grunnlovens § 71 skal lyde:

       Storthingets Medlemmer fungerer som saadanne i fire paa hinanden følgende Aar.

Grunnlovens § 72 oppheves.

Grunnlovens § 73 første ledd skal lyde:

       Storthinget udvælger blandt sine Medlemmer en Fjerdepart, som udgjør Lagthinget; de øvrige tre Fjerdeparter danne Odelsthinget. Udvalget sker paa første Storthing, der sammentrseder efter nyt Valg, hvorefter Lagthinget forbliver uforandret paa alle efter samme Valg sammensatte Storthing, uden forsaavidt Afgang, der maatte indtræffe blandt dets Medlemmer, ved særskilt Udvalg bliver at erstatte.

Grunnlovens § 75 bokstav a. skal lyde:

a. at give og ophæve Love; at paalægge Skatter, Afgifter, Told og andre offentlige Byrder, som dog ikke gjælde udover 31 December i det næst paafølgende Aar, medmindre de af et nyt Storthing udtrykkelig fornyes;

Grun[n]lovens § 79 skal lyde:

       Er en Lovbeslutning bleven uforandret antagen af to Storthing, sammensatte efter to forskjellige paa hinanden følgende Valg og indbyrdes adskilte ved mindst to mellemliggende Storthing, uden at afvigende Lovbeslutning i Mellomtiden fra den første til den sidste Antagelse af noget Storthing er bleven fattet, og den da forelægges Kongen, med Begjæring, at Hans Majestæt ikke vil negte en Lovbeslutning sin Sanktion, som Storthinget efter det modneste Overlæg anser for gavnlig, saa vorder den Lov, om end Kongens Sanktion ikke paafølger inden Storthinget adskilles.

Grunnlovens § 80 skal lyde:

       Storthinget forbliver samlet saalænge det finder det fornødent og indstiller Forhandlingerne naar det har tilendebragt sine Forretninger.

       I Overensstemmelse med Regler i den af Storthinget vedtagne Orden, kan Forhandlingerne gjenoptages, men de ophøre senest sidste Søgnedag i September Maaned.

       Inden denne Tid meddeler Kongen sin Resolution paa de ikke allerede forinden afgjorte Lovbeslutninger (jfr. §§ 77–79), ved enten at stadfæste eller forkaste dem. Alle de, som han ikke udtrykkeligen antager, ansees som af ham forkastede.

Grunnlovens § 112, første ledd skal lyde:

       Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.


Forarbeider


Kommentarer

Grunnlovsbestemmelser trer i kraft samme dag de er vedtatt hvis bestemmelsene ikke sier noe annet. Med andre ord trådte endringene i kraft 29. mai 1990, men ble kunngjort først ved Kronsprinsreg.res. 13. juli 1990 nr. 550.

Kunngjøringen i Norsk Lovtidend inneholdt flere feil i forhold til hva som faktisk ble vedtatt av Stortinget. Klammene angir hvor feilene er blitt rettet opp etter å ha kontrollert «Beriktiget avtrykk» fra Stortingets Presidentskap.


Kilder

  • Norsk Lovtidend. Avd. I Lover og sentrale forskrifter m.v. 1990, s. 609–612.
  • Rettelse til kunngjøring 13. juli 1990 nr. 550 av Grunnlovsbestemmelse om endring av av grunnlovens §§ 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 112, Norsk Lovtidend Avd. I Lover og sentrale forskrifter m.v. 1990, s. 708.
  • Kopi av «Kongelig resolusjon om å kunngjøre stortingsvedtak 29. mai 1990 om endring av Grunnloven §§ 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80 og 112». [Resolusjonens tittel inneholder dog en feil etter som det var Kronprinsregenten som ledet statsrådet 13. juli 1990.]
  • «Fra Stortingets Presidentskap. Beriktiget avtrykk» av «Grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens §§ 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80 og 112», 29. mai 1990.
  • Forarbeid til lovene 1990. Utgitt etter tiltak av Justisdepartementet. Bind I Forarbeid til grunnlovsbestemmelser og lover nr. 1–50, nr. 1 Grunnlovsbestemmelse av 29. mai 1990 om endring av grunnlovens §§ 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 112Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 6. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19900713-0550.html søndag 13. mars 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth