23.06.1995 nr. 567: Kunngjøring om endring av Grunnlovens § 75

Kunngjøring om endring av Grunnlovens § 75

Kunngjort ved kgl.res. 23. juni 1995. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

[Stortinget har 7. juni 1995 vedtatt følgende endring i Grunnloven:]

I.

Grunnlovens § 75 bokstav l skal lyde:

       at udnævne en Person, der ikke er Medlem af Storthinget, til, paa en Maade som er nærmere bestemt i Lov, at have Indseende med den offentlige Forvaltning og alle som virker i dens Tjeneste, for at søge at sikre at der ikke øves Uret mod den enkelte Borger;

II.

Nåværende bokstav l blir bokstav m.


Kilder/kommentarer

Norsk Lovtidend. Avd. I Lover og sentrale forskrifter m.v., 1995, s. 743.

Den opprinnelige kunngjøringen inneholdt ikke opplysninger om vedtaksdatoen for grunnlovsbestemmelsen. Denne er satt i klammer slik grunnlovsbeslutningen burde ha vært kunngjort.Denne siden ble sist oppdatert tirsdag 6. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest19950623-0567.html torsdag 24. februar 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth