Res. vedk. Anvendelsen af det gjældende Salutreglement


Res. concerning the use of the salute regulations in force


31 Decbr. 1879

Kongelig Resolution - afgiven paa Kommandovei -, hvorefter der ved Anvendelsen af det gjældende Salutreglement1) skal iagttages:

1. Følgende Saluter fra norske Orlogsfartøier forventes ikke besvarede:
a. For Kongelige eller Fyrstelige Personer af utenlandske regjerende Huse eller Præsidenter for Republikker.
b. For diplomatiske, militære eller andre høiere Embedsmænd eller Konsuler ved Besøg paa Fartøiet.
2. Følgende Saluter fra norske Orlogsfartøier forventes besvarede med Skud for Skud:
a. For udenlandsk Fæstning.
b. For fremmed Nations Flag- eller Standermænd i Søen, paa Red eller i Havn.
3. Naar fremmed Nations Orlogsfartøi saluterer H.M. Kongen, Medlemmer af det Kongelige Hus, diplomatiske, militære eller andre høiere Embedsmænd eller Konsuler, skal det i Punkt 1 anførte iagttages af tilstedeværende norsk Orlogsfartøi.
4. Foranførte Bestemmelser skulle iagttages af Rigets Fæstninger, forsaavidt de ere anvendelige.

1) af 8de April 1875.


Kilder/sources

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1880, p. 1.This page was last updated on Tuesday 6 September 2011
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res18791231.html on Friday 25 February 2005).

© 2005–2011 Dag Trygsland Hoelseth