Res., hvorved Prinds Oscar løses fra sit undersaatlige Forhold til Norge


Res., by which Prince Oscar is released from his Relation as a subject to Norway


[7 March 1888]

7 Marts

Res., hvorved Prinds Oscar løses fra sit undersaatlige Forhold til Norge

Kongelig Resolution, hvorved er bestemt:
«1. At hans Kongelige Høihed Prinds Oscar Carl August løses fra sit undersaatlige Forhold til Norge.
2. At Gjenpart af nærværende Foredrag1 bliver at oversende Storthinget.»

1 Foredraget er saalydende:

Under 18de Januar sidstleden har Hs. Kongelige Høihed Prinds Oscar Carl August til Hs. Majestæt Kongen indgivet et underdanigt Andragende, hvori han blandt andet anholder om efter indgaaet Ægteskab med Frøken Ebba Henrietta Munck at maatte blive løst fra sit undersaatlige Forhold til Norge.

Efterat Hs. Majestæt Kongen derpaa i sammensat norskt og svenskt Statsraad i Nærværelse af Hs. Kongelige Høihed Kronprindsen paa Stockholms Slot den 28de samme Maaned havde meddelt Statsraadet, at han i Naade havde givet sit Samtykke til Hs. Kongelige Høihed Prinds Oscars Ægteskab med privat Mands Datter, behagede det Hs. Majestæt i Overensstemmelse med Statsraadets Indstilling naadigt at bestemme, at der i hvert Riges Statsraad bliver at fatte Beslutning om de Forandringer i Hs. Kongelige Høiheds Stilling til hvert af Rigerne, der ville være en Følge af, at Hs. Kongelige Høihed ved saadant Ægteskab efter Successions-Ordningens § 5 taber Arveretten til de Forenede Rigers Throner for sig, Børn og Efterkommere og derved ophører at være Medlem af det norsk-svenske Kongehus.

I Anledning heraf skal Departementet tillade sig underdanigst at udtale, at da Hs. Kongelige Høihed Prins Oscar ved sit forestaaende Ægteskab med Frøken Munck som anført ophører at være Medlem af Kongehuset og da han derhos i sit ovennævnte Andragende har erklæret at ville bibeholde sin svenske Nationalitet, maa han som Følge heraf i Henhold til sit Andragende blive at løse fra sit undersaatlige Forhold til Norge, hvorhos han maa blive naadigt at entledige fra de ham betroede Embeder i den norske Arme og Marine.

I Henhold hertil o.s.v.


English translation to follow.


Sources

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.m. Udgiven efter offentlig Foranstaltning. 1888, Kristiania 1888, p. 33.This page was last updated on Wednesday 13 February 2002
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res18880307.html on Wednesday 13 February 2002).

© 2002–2012 Dag Trygsland Hoelseth