Kongelig Anordning om Indførelse af en ny Alterbog for den norske Kirke [utdrag]


Royal Ordinance concerning the Introduction of a new Service Book for the Norwegian Church [extracts]


14 Febr 1889

Kongelig Anordning om Indførelse af en ny Alterbog for den norske Kirke [utdrag]

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt: I Kraft af den Os ved Grundlovens sextende Paragraf tillagte Myndighed og overensstemmende med den af Os i Vort Statsraad tagne Beslutning anordne Vi herved som følger:

  1. Ved den offentlige Gudstjeneste og de kirkelige Handlinger bliver at følge de Forskrifter, som indeholdes i vedlagte nye Alterbog for den norske Kirke, udarbeidet af en Komite bestaaende af Kirkedepartementets Chef Statsraad I. R. Sverdrup, Biskoperne C. B. Essendrop og I. S. Smitt, Justitiarius og Lærer i Kirkeret ved det praktisk-theologiske Seminarium S. Broch, Professor Dr. theol A. Chr. Bang, residerende Kapellan ved Trefoldigheds Menighed i Kristiania Andreas M. Hansen og Trediepræst ved samme Menighed Gustav M. Jensen.

    Denne Anordning træder i Kraft fra næste Kirkeaars Begyndelse, den 1ste December 1889, fra hvilken Tid Kirkeritualet af 25de Juli 1685, Alterbogen af 7de April 1688 og senere Bestemmelser om Gudstjenesten og de kirkelige Handlinger skal være ophævede, forsaavidt de staa i Strid med den nye Alterbogs Forskrifter.

  2. Indførelsen af den fuldstændigere Form for Høimesse-Gudstjenesten (Alterbogens første Afdeling I. A.) skal fremdeles - saaledes som i Kongelig Resolution af 8de Januar 1887 bestemt - være overladt til Sognemenighedernes Vedtagelse ved Afstemning af Menighedens Husfædre paa den Maade og efter de nærmere Forskrifter, som indeholdes i Kongelig Resolution af 11te Oktober 1873 angaaende Ombytte af Kirkesalmebog.

Hvorefter alle Vedkommende sig underdanigst have at rette.


Anhang

Alterbog for den norske Kirke

indført som gjældende fra 1ste December 1889 ved Kgl. Anordning af 14de Februar f. A.1 (indtaget foran Side 19).

Første Afdeling.

Om Gudstjenesten.

    I.

Høimesse-Gudstjenesten.

A. Den fuldstændigere Form.

[...]

11 b. Den almindelige Kirkebøn sker derefter paa en af følgende Maader.

Enten:

Evige, barmhjertige Gud, vi bede Dig i vor Herres Jesu Navn:

Se naadig til Din kristne Kirke, bevar den og hellige den i Din Sandhed. Lad Dit Ord forkyndes purt og rent og Dine Sakramenter rettelig forvaltes. Giv Din Kirke retskafne Tjenere, som baade lære vel og leve vel. Uddriv Arbeidere i Din Høst og oplad Troens Dør for alle Hedninger og for Israels Folk. Tænk i Barmhjertighed paa Din Kirkes Fiender og giv dem Omvendelse til Livet.

Hold Din skjermende Haand over vort Folk og Fædreland og vore Landsmænd i det fjerne og paa Havet. Lad det gode lykkes iblandt os og forhindre alle onde Raad og alle ugudelige Idrætter. Bevar og velsign vor Konge, vor Dronning, vor Kronprins og Kronprinsesse og det hele kongelige Hus, [det nu forsamlede Storthing,]* Kongens Raad og al vor Øvrighed.

[...]

Eller:

Evige, almægtige Gud! Vi takke Dig og prise Dit hellige Navn, thi Du er god, og din Miskundhed varer evindelig. Du har skabt os og opholder os, Du har forløst os og helliggjør os, Du giver vort Legeme Brød og Sjælen Frelse og Salighed, Du borttager vore Synders Byrde og trøster os i al vor Sorg og giver langt overflødigere, end hvad vi bede eller forstaa. Dig være Ære i Menigheden i Evighed!

O Herre Gud, vi ere ringere end al den Miskundhed og Trofasthed, Du har bevist imod os. Vi have syndet imot Dig og været ulydige mod Dine Bud og ikke æret Dit Navn i Verden. Men vi bede Dig for Jesu Kristi, vor eneste Midlers Skyld, at Du vil forlade os alle vore Synder og rense os fra al Uretfærdighed og give os Din Helligaand, at vi kunne vandre for Dit Ansigt i Hellighed og Retfærdighed alle vort Livs Dage!

Se, o Gud, i Naade til Din kristne Kirke, gjør den enig og stærk, opvæk dens sovende, før dens adspredte tilbage, samle ind til den Hedningernes Fylde og Israels Rest. Ophold med Din almægtige Haand al Øvrighed paa Jorden og sæt den til en Velsignelse for Folkene. Tag i Din naadige Varetægt vort kjære Fædreland og vore Landsmænd allevegne, vor Konge, vor Dronning, vor Kronprins og Kronprinsesse og det hele kongelige Hus, [det nu forsamlede Storthing],* Kongens Raad og alle, som har Myndighed fra Dig iblandt os.

[...]

B. Den kortere Form.

[...]

6 b. Den almindelige Kirkebøn sker derefter paa en af følgende Maader.

Enten:

[Tekstutdraget er likt del A punkt 11 b første alternativ]

[...]

[Tekstutdraget er likt del A punkt 11 b annet alternativ.]

[...]

D. Bededags-Gudstjeneste

[...]

Bededagsbøn:

[...]

[Tekstutdraget er likt del A punkt 11 b første alternativ tredje ledd.]

[...]

1 Vedk. Regjeringsforedrag er indtaget i Deptstid. for 1889 No. 35–46 og 49–52. Jfr. Cirk. 21 Oktbr. 1889.

* Anmerkning. Ordene: «det nu forsamlede Storthing» medtages i den Tid, Storthinget er samlet.


(Translation)

Royal Ordinance concerning the Introduction of a new Service Book for the Norwegian Church [extracts]

[...]

Annex

Service Book for the Norwegian Church

introduced as being in force from 1st December 1889 by Royal Ordinance of 14th February this Year1 (published above Page 19).

First Department.

Concerning the Service.

    I.

The High Mass.

A. The Complete Version.

[...]

[Of 11 b, first alternative («Enten»), last paragraph, last sentence:¤

«Save and bless our King, our Queen, our Crown Prince and Crown Princess and the entire royal House, [the at present assembled Storthing],* the King's Council and all our Authorities.»]

[...]

[Of 11 b, second alternative («Eller»), last paragraph, last sentence:¤

«Take in Your gracious Care our beloved Fatherland and our fellow countrymen everywhere, our King, our Queen, our Crown Prince and Crown Princess and the entire royal House, [the at present assembled Storthing],* the King's Council and everyone among us, who has Authority from You.»]

[...]

1 The respective Government Address is published in Deptstid. of 1889 No. 35–46. Cf. Circular 21 October 1889.

* Annotation: The words: «the at present assembled Storthing» are included when the Storthing is assembled.»:


Source

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1889, Kristiania, 1889, pp. 19-20, 519, 522-523, 528-530, 534-535.


Comments

¤ DTH footnote: Litra A (the complete version) 11 b first alternative last paragraph, last sentence equals litra B (the shorter version) 6 b first alternative last paragraph, last sentence. Litra A (the complete version) 11 b second alternative last paragraph, last sentence equals litra B (the shorter version) 6 b second alternative last paragraph, last sentence. Litra D, Prayer-Day Service, last sentence equals litra A (the complete version) 11 b first alternative last paragraph, last sentence.

The Royal Ordinance of 14 February 1889 replaced the Service Book of 7 April 1688. The Service Book above (of 14 Feb 1889) was repealed and replaced by resolution of 8 October 1920 No. 8920 concerning the approval of the Service Book (published summarily). The new service book was modified by res. of 24 April 1953 No. 7. I have no knowledge of any later changes. The current Church Prayer for the Royal Family is just as follows: «[...] Save our King and his House, [...]».This page was last updated on Tuesday 13 March 2012
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res18890214.html on Friday 12 July 2002).

© 2002–2012 Dag Trygsland Hoelseth