Res. om Tillæg til Reglement om Flag og Kommandotegn og om Salutter fra Rigets Orlogsfartøier


Res. concerning a Supplement to the Regulations concerning Flags and Command signs and concerning salutes from the Realm's Naval ships


29 Mai 1901

Res. om Tillæg til Reglement om Flag og Kommandotegn og om Salutter fra Rigets Orlogsfartøier

Kongelig Resolution ad Kommandovei, hvorved fastsættes følgende Tillæg til Reglement om Flag og Kommandotegn og om Salutter fra Rigets Orlogsfartøier.

  1. Det ved Kongelig Resolution ad Kommandovei fastsatte nye «Salutreglement for Rigets Fæstninger» gjøres ogsaa gjældende for de Fæstninger, der er underlagte Marinen.
  2. I det under Punkt I nævnte Salutreglement for Rigets Fæstninger er fastsat som Flag for kommanderende General et firkantet rødt Flag med forgyldt Løve i Midten og med to forgyldte Kommandostave i Kryds under Løven.

Forsaavidt den kommanderende General maatte embarkere paa noget Marinen tilhørende Fartøi for Udførelse af Tjenesteforretninger, kan dette Flag heises som Kjendingsmerke, men ikke paa samme Sted som Kommandotegnet.

Det kan ligeledes, naar Tjenesten eller Høitidelighed fordrer det, føres i Baugen paa Orlogsbaad, som er stillet til Disposition for kommanderende General for officiel Visit eller Udførelse af Tjenesteforretninger.

Naar der ved officielt Besøg ombord gives den i Reglementet for kommanderende General bestemte Salut, kan det heises paa Fortop under Salutten.


Kilde/source

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.m. Udgivet efter offentlig Foranstaltning. 1901, s. 265.This page was last updated on Saturday 2 February 2013
(first time published at http://www.geocities.com/res19010529.html on Friday 6 February 2004).

© 2005–2013 Dag Trygsland Hoelseth