Res. om Forandringer i det gjældende Salutreglement


Res. concerning changes to the current salute regulations


31 Mai 1901

Res. om Forandringer i det gjældende Salutreglement

Kongelig Resolution ad Kommandovei, hvorved bestemmes følgende Forandringer i det gjældende Salutreglement:

I § 16 – 1 forandres Skudantallet saaledes:

«For den kommanderende Admiral for Marinens Flag (Planchen, Fig. 5) 17 Skud.
For en Admirals Flag (Planchen, Fig. 6) 17 Skud.
For en Viceadmirals Flag (Planchen, Fig. 7) 15 Skud.
For en Kontreadmirals Flag (Planchen, Fig. 8) 13 Skud.
For en Splitstander (Planchen, Fig. 9) 11 Skud.»

I § 19, 4de Linie udgaar Ordet «først».

I samme Paragrafs Anmærkning forandres Skudantallet saaledes:

«For Chefen for Sjöforsvars-Departementets Flag (orlogsflag med to hvide Kommandostave) 17 Skud.
For en Admirals Flag (med 3 hvide Stjerner) 17 Skud.
For en Viceadmirals Flag (med 2 Stjerner) 15 Skud.
For en Kontreadmirals Flag (med 1 Stjerne) 13 Skud.
For en Splitstander 11 Skud.»

Salut for Chefen for Marineförvaltningens Flag udgaar.

I § 22 rettes Skudantallet for den kommanderende Admiral og den kommanderende General fra 15 Skud til 17 Skud.

I § 23 – 1 rettes Skudantallet saaledes:

«For en Admiral, General eller en civil Embedsmand af samme Rang 17 Skud.
For en Viceadmiral, Generalløitnant eller en civil Embedsmand af samme Rang 15 Skud.
For en Kontreadmiral, Generalmajor eller en civil Embedsmand af samme Rang 13 Skud.»

I § 23 – 3 rettes Skudantallet fra 9 til 11 Skud.

I § 24 – 1 rettes Skudantallet saaledes:

«For en Minister af 1ste Rang (ambassadør) 19 Skud.
For en Minister af 2den Rang (envoyé extraordinaire og ministre plénipotentiaire) 15 Skud.
For en Minister af 3die Rang (ministre résident) 13 Skud.
For en Minister chargé d'affaires 11 Skud.»

I Kapitlet «Om Flag og Kommandotegn»: § 7 sidste Passus skal herefter lyde:

«Dette Flag føres paa anden Top eller Sted end Kommandotegnet, der ikke nedhales.»

I § 10 Punkt 2 tilføies:

«Splitstander føres ogsaa af Distriktschef, der ikke er Flagmand, paa det Fartøi, hvorpaa han i Tjeneste færdes inden sit Distrikt.»

Endvidere er bestemt, at Dikstriktschefen inden sit Distrikt gives samme Æresbevisning som nu bestemt for Stationschefen, samt at Orlogsfartøiers Ankomst og Afreise meldes til ham.


Kilde/source

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.m. Udgivet efter offentlig Foranstaltning. 1901, s. 267–268.This page was last updated on Saturday 2 February 2013
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res19010531-0001.html on Friday 6 February 2004).

© 2005–2013 Dag Trygsland Hoelseth