Kongelig Kundgjørelse angaaende de forenede Rigers Styrelse under Hans Majestæt Kongens Sygdom


Royal Announcement concerning the united Realms' Government during His Majesty's Illness


8 Febr.

Kongelig Kundgjørelse angaaende de forenede Rigers Styrelse under Hans Majestæt Kongens Sygdom

Vi Oscar o.s.v. Gjøre vitterligt: At da Vi i henhold til de fra Vore Læger indhentede Erklæringer trænger nogen Tids Hvile, saa skal, saalænge Vi saaledes er hindret fra Selv at udøve Kongemagten, Bestyrelsen af Vore forenede Kongeriger i Vort høie Navn føres af Vor høitelskede Herr Søn, Norges og Sveriges Kronprins, Oscar Gustav Adolf i Egenskab af Regent, paa den Maade, som for sadant Tilfælde er bestemt i den norske Grundlovsbestemmelse af 10de Januar 1863, sammenholdt med Rigsaktens § 7, og i den svenske Regjeringsforms § 40. Thi paaligger det samtlige Vore tro Undersaatter med Hørighed og Lydighed at efterkomme og udføre, hvad Hans Kongelige Høihed Kronprins-Regenten i Vort høie Navn og paa Vore Vegne byder og befaler.

Hvorefter alle Vedkommende sig underdanigst have at rette.

Givet o.s.v.


(Unofficial translation)

Royal Announcement concerning the united Realms' Government during His Majesty's Illness

No translation for the time being.


Comments

King Oscar II regained his royal powers on 26 May 1905.


Source

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. 1905, Kristiania: 1905, p. 85–86.This page was last updated on Saturday 2 February 2013
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res19050208.html on Friday 6 February 2004).

© 2004–2013 Dag Trygsland Hoelseth