Endringer i statutter for St. Olavsmedaljen med ekegren

Modifications to the statutes of the Medal of St. Olav with an oak leaf cluster


Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2012. Fremmet av Forsvarsdepartementet.
Historikk: Stiftet av Kong Haakon VII 17. mars 1939 (som fortjenstorden uten ekegren).
Den 6. februar 1942 bestemt utvidet til å være en krigsdekorasjon for personlig innsats.
Dem 22. mars 1943 utstyrt med ekegren. For personlig innsats for Norge under krigen.
I 2005 ble statuttene sammenfattet til «for krigsinnsats».
Ved kgl.res. 10. desember 2010 ble tildelingsfullmakt overført til Kongen i Statsråd.


Statutter

§ 1. St. Olavsmedaljen med ekegren kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

§ 2. Medaljen er preget i sølv med krone. Den har regjerende konges portrett med navn og valgspråk på forsiden og Olavskorset på baksiden. Regjerende konges monogram er plassert over medaljen. St. Olavsmedaljens bånd er forsynt med ekegren.

§ 3. St. Olavsmedaljen med ekegren bæres av norske borgere rangert på venstre side av brystet. På uniform kan en i stedet for medaljen bære båndstripe.

§ 4. St. Olavsmedaljen med ekegren tildeles av Kongen i Statsråd etter innstilling fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet innhenter fagmilitær vurdering og anbefaling fra forsvarssjefen.

§ 5. I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

§ 6. Med St. Olavsmedaljen med ekegren følger et diplom som gir en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som er grunnlaget for tildelingen.

§ 7. St. Olavsmedaljen med ekegren kan utdeles bare en gang til en og samme person. Dersom vedkommende igjen utmerker seg og på nytt gjør seg fortjent til samme medalje, blir båndet forsynt med en ny ekegren hver gang.

§ 8. Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. St. Olavsmedaljen med ekegren kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.

§ 9. Hvis innehaver av St. Olavsmedaljen med ekegren viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd frata vedkommende dekorasjonen.

§ 10. Ved forslag om dekorering for innsats under andre verdenskrig, skal § 1 fortolkes i tråd med tildelingspraksisen slik den fremstår etter en historisk gjennomgang.


Kilder (sources)

Se Forsvarsdepartementets pressemelding 21. mars 2012 (nr. 20/2012), der statuttene ble lagt ut som pdf-fil. Jf. også statsrådslisten for 16. mars 2012. Se også informasjon om St. Olavsmedaljen på Kongehuset.no.

The modified statutes of the Medal of St. Olav with an oak leaf cluster were published in form of a press release from the Ministry of Defence dated 21 March 2012. You can read more about the medal at Kongehuset.no.

An English translation of the statutes might be provided later.This page was last updated on Wednesday 21 March 2012
(first time published on Wednesday 21 March 2012).

© 2012 Dag Trygsland Hoelseth