Endringer i statutter for krigsmedaljen

Modifications to the statutes of the War Medal


Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2012. Fremmet av Forsvarsdepartementet.
Historikk: Stiftet ved kgl. res. av 23. mai 1941.
Med tillegg i kgl. res. 13. november 1942.
Gjenopptatt ved kgl.res. 21. september 1979 for NORTRASHIP.
Gjenopptatt ved kgl.res. 13. november 1981 for Marinen.
Gjenopptatt ved kgl.res. 10. desember 2010.


Statutter

§ 1. Krigsmedaljen kan tildeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske og utenlandske sivile eller militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

§ 2. Medaljen er preget i bronse og har på forsiden den regjerende konges portrett med navn og valgspråk. På baksiden er en krans og omskrift «Krigsmedalje», og i midten på hver side den regjerende konges navnsiffer. Over medaljen er en krans i hvis ende båndet er festet. Båndet er i riksbannerets farger, rødt med to brede og utenfor disse to smalere striper i gult.

§ 3. Krigsmedaljen bæres av norske borgere rangert på venstre side av brystet. På uniform kan en i stedet for medaljen bære båndstripe.

§ 4. Krigsmedaljen tildeles av Kongen i Statsråd etter innstilling fra Forsvarsdepartementet. Forsvarsdepartementet innhenter fagmilitær vurdering og anbefaling fra forsvarssjefen.

§ 5. I forslag om dekorering skal gis en fullstendig fremstilling av de handlinger eller den virksomhet som ligger til grunn for forslaget.

§ 6. Med Krigsmedaljen følger et diplom som gir en kort angivelse av de handlinger eller den virksomhet som er grunnlaget for tildelingen.

§ 7. Krigsmedaljen kan utdeles bare en gang til en og samme person. Dersom vedkommende igjen utmerker seg og på nytt gjør seg fortjent til samme medalje, blir båndet påsatt en ny stjerne for hver gang.

§ 8. Dekorasjonen er personlig eiendom og skal derfor ikke leveres tilbake ved vedkommendes død. Krigsmedaljen kan utdeles post mortem og overlates nærmeste etterlatte til oppbevaring.

§ 9. Hvis innehaver av Krigsmedaljen viser seg uverdig til å bære den, kan Kongen i Statsråd frata vedkommende dekorasjonen.

§ 10. Ved forslag om dekorering for innsats under andre verdenskrig, skal § 1 fortolkes i tråd med tildelingspraksisen slik den fremstår etter en historisk gjennomgang.


Kilder (sources)

Se Forsvarsdepartementets pressemelding 21. mars 2012 (nr. 20/2012), der statuttene ble lagt ut som pdf-fil. Jf. også statsrådslisten for 16. mars 2012.

An English translation of the statutes might be provided later.This page was last updated on Wednesday 21 March 2012
(first time published on Wednesday 21 March 2012).

© 2012 Dag Trygsland Hoelseth