Medaljen for borgerdåd


The medal of civic deed


Kgl.Res. ang. et norsk Hæderstegn

Royal res. concerning a Norwegian sign of honour

Fastsatt ved kgl.res. 10. april 1819. Endret ved kgl.res. 13. april 1844.

Kongelig Resolution, tilmeldt samtlige Overøvrigheder og Stiftsdirectioner den 11te Juni fra Departementet for Justits- og Politivæsenet, hvorved bestemmes:

  1. at et Norsk Hæderstegn skal oprettes for udmærket Flid og Duelighed ved Forligelsesvæsenet og andre lignende Ombud og borgerlige Fortjenester af Kongeriget Norge;
  2. at dette Hæderstegn skal bestaae af en Sølvmedaille, der paa den ene Side viser Hs. Majestæts Brystbillede med Omskrift: Carl XIV Johan, Norges og Sveriges Konge, og paa den anden Side en Egekrands, der omslynger Ordene: "For Borgers daad;"
  3. at Medaillen skal bæres paa venstre Side af Brystet i et mellemgrønt vatret Baand;
  4. at dette Hæderstegn skal indleveres til vedkommende Stiftamtmand eller Amtmand, for af ham til den Norske Regjering at indsendes, naar den, som det naadigst har været forundt, enten ved Døden afgaaer, eller for nogensomhelst andling ved Dom vorder tilkjendt enten vanærende Straf eller Hensættelse til offentlig Arbeide, og saaledes gjør sig uværdig til fremdeles at bære Hæderstegnet.


Kommentarer/Comments

Se også kgl.res. av 13. april 1844 and kgl.res. av 1. mai 1920

See also royal res. of 13 April 1844 and royal res. of 1 May 1920.


Sources

Love, Anordninger, Kungdgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, 2det Bind (contains the years 1817, 1818, 1819), Christiania: Chr. Grøndahl, 1820, pp. 34-35.This page was last updated on Wednesday 28 July 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res18990410.html on Thursday 15 March 2001).

© 2001-2010 Dag Trygsland Hoelseth