Endringer i kgl.res. om medaljen for borgerdåd


Modifications to the royal res. concerning the medal of civic duty


(Ukonsolidert versjon)

Res. ang. Forandr. ved Medail. for Borgerdaad

Fastsatt ved kgl.res. 13. april 1844. Endrer kgl.res. av 10. april 1819.

Kongelig Resolution, hvorved bestemmes:

  1. at det ved Kongelig Resolution af 10de April 1819 oprettede Hæderstegn skal herefter være bestemt ikke blot for udmærket Flid og Duelighed ved Forligelsesvæsenet og andre lignende Ombud, samt for borgerlige Fortjenester af Kongeriget Norge, men ogsaa for nidkjær Embedsførelse og anden fortjenstlig Virksomhed af hvilkensomhelst Art, der findes at egne sig til offentlig Anerkjendelse, saavel som for enkelt udmærket Daad.
  2. Hæderstegnet, der fremdeles bliver en Medaille, skal herefter have 2 Classer, der kun deri blive forskjellige, at den ene Classes Medaille skal være af Guld, den anden af Sølv. Paa begge anbringes en Krone med Ring til deri at fæste Baandet, og i Randen af Medaillen anbringes dens Navn, som med samme benaades. Begge Medailler uddeles forøvrigt uden andet Hensyn end Graden og Beskaffenheden af Vedkommendes Fortjeneste, og kan den, som er bleven benaadet med den ene Classes Medaille, ogsa meddeles Medaillen af den anden Classe, som et yderligere Beviis paa Hans Majestæts Anerkjendelse af fortsat fortjenstlig Virksomhed eller gjentagen udmærket Daad.
  3. Da Hans Majestæt ønsker at forevige Mindet om Stifteren af dette Hæderstegn, skal paa Aversen af Medaillen fremdeles anbringes Hans Majestæt Høistsalig Kong Carl Johans Brystbillede. Præget og Inscriptionen paa Reversen forbliver ligeledes uforandret, hvorimod Hans Majestæt naadigst bestemmer, at Bandet, i hvilket Medaillen bæres, skal forandres fra grønt vatret til vatret høirødt med en i Midten anbragt mørkeblaa Stribe med hvide Kanter - saaledes som en vedlagt Tegning udviser.
  4. Bestemmelsen om, at Medaillen i Tilfælde af Dødsfald skal indleveres til vedkommende Stiftamtmand eller Amtmand for at indsendes til den norske Regjering, bortfalder for Eftertiden.1

    1 Jfr. Resl. 15 Febr. 1845.


Kommentarer/Comments

Endringsforskriften over ser ut til å inkludere en endring av 15. februar 1845, som foreløbig ikke er gjengitt her. Se for øvrig kgl.res. av 10. april 1819 og kgl.res. av 1. mai 1920.

The resolution above seems to include a modification of 15 February 1845, which for the time being is not published here. See also royal res. of 10 April 1819 and royal res. of 1 May 1920.


Sources

Love, Anordninger, Kungdgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, 11te Bind (contains the years 1844, 1845, 1846), Christiania: Chr. Grøndahl, 1847, pp. 84-85.This page was last updated on Tuesday 6 March 2012
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/res18440413.html on Thursday 15 March 2001).

© 2001–2012 Dag Trygsland Hoelseth