Ægtepagt mellem Kronprins Frederik og Mary Donaldson


Marital agreement between Crown Prince Frederik and Mary Donaldson

[Opprinnelig versjon/original version]


- 1 -

[...]

[Tinglyst 14. mai 2004 under dagbogsnummer 139211.]

Ægtepagt

Underskrevne,

Kronprins Frederik André Henrik Christian,
Prins til Danmark,
cpr.nr. ---,
Amalienborg

og

frø:ken Mary Elizabeth Donaldson,
cpr.nr. ---,
Kø:benhavn,

der begge er myndige, opretter i anledning af vort forestående ægteskab den 14. maj fø:lgende ægtepagt efter reglerne om fuldstændigt særeje i lov om ægteskabets retsvirkninger, § 28, stk. 1, nr. 2), jfr. dog ægtepagtens § 1, stk. 1 og § 2 nedenfor.

- 2 -

§ 1.

Gaver, der er skænket, eller vil blive skænket os i forening, indgår i sædvanligt formuefællesskab mellem os.

Bortset herfra skal der ikke være formuefællesskab mellem os, men alt, hvad hver af os indbringer i ægteskabet eller fremtidigt under ægteskabet erhverver, det være sig ved selverhverv, ved arv eller gave eller på anden måde, skal være fuldstændigt særeje for den, der har indbragt eller erhvervet det. Det samme gælder, hvad der anskaffes for eller træder i stedet for særeje, samt udbytte af særejemidler.

§ 2.

I tilfælde af vor separation eller skilsmisse forpligter jeg, Kronprins Frederik sig til af mine særejemidler at overfø:re som særeje til min ægtefelle (herefter benævnt Kronprinsesse Mary eller Kronprinsessen), så store midler, at der herfor kan erhverves en i forhold til Kronprinsessens stilling og forhold passende bolig i eller udenfor Danmark efter Kronprinsessens valg.

Som supplement til et eventuelt underholdsbidrag forpligter jeg mig endvidere til at udbetale et engangsbelø:b til Kronprinsesse Marys særeje, fastsat under rimelig hensyntagen til varigheden af vort ægteskab og hver parts ø:konomiske forhold og levefod på tidspunktet for separationen eller skilsmissen.

Hvis vi ikke kan opnå enighed om stø:rrelsen af de i medfø:r af stk. 1 og 2 ovenfor omtalte belø:b, fastsættes disse endeligt af en uafhængig ret udpeget af kongen i medfø:r af Kongelovens artikel 25 in fine.

- 3 -

§ 3.

Nærværende ægtepagt begæres tinglyst ved Retten i Århus.

Amalienborg, den 30. april 2004

[Signaturer:]
Frederik
Mary Donaldson

Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed:

Navn: Henrik Wedell-Wedellsborg
Stilling: [...] Advokat
Bopæl: Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. Tlf. 33 13 42 82


(Unofficial translation)

[Registered 14 May 2004 under journal number 139211.]

Marital agreement

The undersigned,
Crown Prince Frederik André Henrik Christian,
Prince to Denmark,
cpr.no.(*) ---,
Amalienborg

and

Miss Mary Elizabeth Donaldson,
cpr.no. ---.
Copenhagen

who both are of full age, make in connection with our forthcoming marriage on the 14th of May the following marital agreement, in accordance with the rules on complete separation of property in the marriage legal effect act, Art. 28, first paragraph, no. 2, where not contrary to the marital agreement Art. 1, second paragraph and Art. 2 below.

Art. 1. Gifts, which are presented, or will be presented to us together, will form a part of the ordinary community of property between us.

Apart from this there will be no community of property between us, but everything, which each of us bring into the marriage or in the future acquire in the marriage, whether it be by own income, by inheritance or gift or in any other way, shall be regarded as complete separate property for the person who has produced or acquired it. The same goes for what is acquired by or replaced as separate property, as well as dividend of means of separate property.

Art. 2. In case of our separation or divorce, I, Crown Prince Frederik, is under the obligation to transfer from my means of separate property as separate property to my spouse (hereafter called Crown Princess Mary or the Crown Princess), sufficient means by which a suitable house, in or outside Denmark, chosen by the Crown Princess, but adjusted by her position and circumstances, can be acquired.

As a supplement to the possible financial provision, I am further obliged to pay a lump sum to Crown Princess Mary's separate property, decided in consideration of the duration of our marriage and each part's financial situation and living standard at the time of our separation or divorce.

If we are not able to reach an agreement on the amount of money mentioned in the first and second paragraph above, a final decision will be taken by an independent court appointed by the King in accordance with the Lex Regia Article 25 in fine.

Art. 3. The present marital agreement is submitted for registration at the Court of Århus.

Amalienborg, 30th of April 2004.

[Signatures:]
Frederik
Mary Donaldson

As a witness of the authenticity of the signatures, the correctness of the date and the authority of the undersigned:

Name: Henrik Wedell-Wedellsborg
Position: [...] Lawyer (Solicitor)
Address: Amagertorv 24, 1160 Kbh. K. Tel. 33 13 42 82


(*) cpr.no., i.e. Central Person Register Number. See http://www.cpr.dk/Index/mainstart.asp?o=1&n=3&s=5


Kilder/kommentarer

Teksten til ektepakten er hentet fra en jpg-fil vedlagt en artikkel i en dansk elektronisk avis i mai 2004 i forbindelse med bryllupet mellom Kronprins Frederik og Mary Donaldson i Kø:benhavn 14. mai. Den nø:yaktige kilden er dessverre ikke nedtegnet.

Det bemerkes at flere danske familierettsadvokater har uttalt til bl.a. Jyllands-posten (se JP 16. september 2004) at ektepakten er ugyldig, fordi man har blandet to forhold i ektepakten sammen. "Fø:rst fastslår man, hvordan formueforholdene skal være. Dærnest går man ind i paragraf to og laver en ændring af dette i tilfælde af separation og skilsmisse. Det er i strid med ægteskabsloven og gø:r ægtepagten ugyldig." [Det formodes at JP her mener lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven) og ikke lov om ægteskabs indgåelse og oplø:sning (ægteskabsloven). DTH]

Det ble ved hoffets pressekonferanse 16. september 2004 opplyst at det var inngått en avtale om vilkårene mellom partene, det blir av Jyllands-Posten formodet at det er tatt hø:yde for problemene knyttet til ektepakten.

Ektepakten ble endret i 2006, jf. BT.dk 6. desember 2006. Jeg har ikke fått tak i en oppdatert versjon.


Sources/comments

The text of the marital agreement is taken from a jpg file which was enclosed to an article in a Danish electronical newspaper in May 2004 in connection with the wedding of Crown Prince Frederik and Mary Donaldson in Copenhagen on 14 May. The exact source has unfortunately not been written down.

It should be added that Jyllands-Posten has been in contact with several family law lawyers who claims that the marital agreement is invalid because elements in the said agreement are contrary to the [marriage] legal effect act. The lawyers were discussing the marital agreement between Prince Joachim and Princess Alexandra, but the marital agreement above is in contents almost identical to the former.

The marital agreement was modified in 2006, cf. BT.dk 6 December 2006. I have not got hold of an updated version.This page was last updated on Monday 5 July 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dk-mafm.html on Sunday 19 September 2004).

© 2004-2010 Dag Trygsland Hoelseth