Lov om Apanage for Hans Kongelige Høihed Prinds Waldemar


Act concerning an Appanage to His Royal Highness Prince Waldemar


Lov 15 Marts 1880 Nr. 22

Lov om Apanage for Hans Kongelige Høihed Prinds Waldemar**).

Finants-Min. J.B.S. Estrup. (Rigsdags-Tid. 1879. Folketh. Tid. S. 28-29, 354-56, 3353-59, 3473-78. Landsth. Tid. S. 749, 926, 978. Tillæg A S. 1247-48. Tillæg B S. 419-20. Tillæg C S. 85-86, 337-38. Lov-Tid. 1880 S. 175).

Vi Christian den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark etc. etc. Gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: For Hans Kongelige Høihed Prinds Waldemar fastsættes en Apanage af 24,000 Kr. aarligt. - Saalænge Hans Kongelige Høihed oppebærer Apanage, skal han ikke kunne nyde særligt Vederlag for Statstjeneste. Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.

**) Jvfr. Love af 17de December 1863 (S. 457) og 20de Marts 1868 (S. 16).


Kilde/Sources

Love og Anordninger, samt andre offentlige Kundgjørelser Danmarks Lovgivning vedkommende for Aaret 1880 med Thingenes Beslutninger i Rigsdagens 32te ordentlige Samling 1879 saavelsom Oversigt over ikke tilendebragte Lovforslag, Forslag til Beslutning samt stillede eller anmeldte Forespørgsler. Samlede og udgivne af O. Algreen-Ussing, Kammerjunker, Contoirchef i Justitsministeriet.XXV Deel. Kong Christian den Niendes 17de og 18de Regjeringsaar. Kjøbenhavn, 1881, s. 174-175.This page was last updated on Sunday 3 January 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dkact18800315-022.html on Thursday 25 November 2004).

© 2004-2010 Dag Trygsland Hoelseth