Acceptations- og Forsikkrings-Act

udstædt

den 18de Juli 1851 af Hendes Høihed Prindsesse Louise af Glyksborg, født Prindsesse af Hessen.


Vi Louise Wilhelmine Frederike Caroline Auguste Julie, af Guds Naade født Prindsesse af Hessen, Prindsesse af Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Sønderborg-Glyksborg, Gjøre vitterligt:

Efterat det har behaget den allerdurchlauchtigste Fyrste, Hans Majestæt, Kong Frederik den Syvende, Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Vor naadigste kjære Herr Fætter, at give Os tilkjende, hvorledes Hans Majestæt har den Hensigt, formedelst det lykkelige Ægteskab mellem Os og Vor høitelskede kjære Gemal, Hans Høihed Prinds Christian, Arving til Norge, Prinds af Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Sønderborg-Glyksborg, ved et Huus-Arrangement og andre fornødne Acter at søge truffet en saadan Overeenskomst, at ingensinde det Tilfælde skulde møde, at det Danske Monarki, endog kun for en kort Tid, skulde kunne blive regjeret af forskjellige Souverainer,

og efterat det til den Ende har behaget Hendes Kongelige Høihed Landgrevinde Louise Charlotte, født Prindsesse til Danmark, Vor høitelskede kjære Moder, som nu, næstefter allerhøistbemeldte Hans Majestæt og Vor kjære Onkel, Hans Kongelige Høihed, Arveprinds Frederik Ferdinand til Danmark, er ifølge Lex Regia nærmeste Arving savel til Danmarks Rige, det er, det egentlige Danmark og Slesvig med Bilande og Colonier, som til de Lande, den danske Krone og det danske Kongehuus desforuden med særlig Eiendomsret besidder i Tydskland eller iøvrigt maatte have retslige Adkomster til, med Samtykke af Vor kjære Broder, Prinds Friedrich Wilhelm Georg Adolph, og forvisset om et lignende Samtykke af Vor kjære ældre Søster, Prindsesse Marie Louise Charlotte af Anhalt, at renunciere og cedere til Os og Vore Arvinger og Efterkommere hele denne Sin og deres Arveret efter Lex Regia til Danmarks Rige og den danske Krones og det danske Kongehusets øvrige Lande, Ret, Rettigheder og Adkomster,

Saa have ogsaa Vi, idet Vi herved for Os og Vore Arvinger og Efterkommere accepterer den Os og dem saaledes overdragne Arveret, og idet Vi fuldkommen erkjende Visdommen af allerhøistbemeldte Hans Majestæts fornævnte Hensigt, været betænkt paa, fra Vor Side at give en Forsikring, hvorved saa vise Hensigters Opnaaelse, under de menneskelige Tings Uvished, end yderligere kunde betrygges.

Vi afgive altsaa herved nu strax og forud, frivillig og med velberaad Hu, paa det Høitideligste og Kraftigste den Erklæring og Forpligt, at Vi samtykke i, at alle de Rettigheder, som efter ovennævnte vor Moders, Broders og Søsters Renunciationer og Cessioner efter den danske Kongelovs Arvefølgelov tilkomme Os, af Hs. Maj., Kong Frederik den Syvende ved de dertil fornødne Akter overføres paa Vor høitelskede Gemal, Hans Høihed Prinds Christian og paa Vore og hans Arvinger og Efterkommere ifølge den for Danmarks Rige gjældende Arvefølgelov, dog udtrykkelig paa følgende Maade:

Dersom Vi Selv og Vor Gemal, Prinds Christian, eller blot nævnte Vor Gemal alene, maatte være i Live, naar Successions-Tilfældet indtræffer, da skal Vor Gemal, Prinds Christian, og ikke Vi, som Konge modtage saavel Danmarks Rige, det er, de danske Øer, Nørrejylland og Slesvig med Bilande og Colonier, som de Lande, den danske Krone eller det danske Kongehuus med særlig Eiendomsret besidder, det er, Hertugdømmet Lauenburg, de forhenværende Schauenburgske Allodialbesiddelser og de forrige Pløenske Lande i Holsteen, saa og alle de Adkomster, der iøvrigt efter retlig Undersøgelse og Overeenskomst maatte tilkjendes Danmarks Krone eller Kongehuus til det forrige Lehnshertugdømme Holsteen, og hans og Vore Arvinger og Efterkommere ligerviis efter ham, dog saaledes, at Vor kjære Gemal, Prinds Christian, skal erkjende, at han haver modtaget dette Rige, disse Lande, Rettigheder og Adkomster, ikke ifølge nogen sin egen nedarvede Ret, men ifølge den i Henhold til Vor ovenstaaende Erklæring og Cession paa lovlig Maade skete Overdragelse, og at Vore og hans Arvinger og Efterkommere ligeledes ikke efter deres Fader, Vor høitelskede Gemal, Prinds Christian, men efter Os, deres Moder, arve Danmarks Rige, den danske Krones særlige Besiddelser, og de danske Kongers øvrige retlige Adkomster, saa at Vor Gemal, prinds Christian,og siden Vore og hans Arvinger og Efterkommere i Overeensstemmelse med denne Erkjendelse skulle regere og forsvare Danmarks Rige, det er, de danske Øer, Nørrejylland og Slesvig med Bilande og Colonier som et udeleligt, uadskilleligt og selvstændigt Rige efter den for Danmarks Rige gjældende Forfatning og Arvefølge, og herhos bevare den danske Krones og det danske Kongehuses øvrige Besiddelser, Rettigheder og Adkomster.

Men dersom Vi Selv og vor Gemal, Prinds Christian, eller blot nævnte vor Gemal alene maatte være ved Døden afgaaet, naar Successions-Tilfældet efter Guds Villie indtræffer, da skal Successionen tilfalde Vore og hans Arvinger og Efterkommere, Linie efter Linie, ifølge den for Danmarks Rige gjældende Arvefølgelov, saaledes at den, som efter denne Arvefølgeorden er nærmeste Arving, og ikke Vi, om Vi endnu leve, som Konge modtager saavel fornævnte Danmarks Rige, som fornævnte de Lande, Rettigheder og Adkomster, der tilkomme Danmarks Krone og Konger, dog saaledes, at han skal erkjende for Sig, sine Arvinger og Efterkommere, at han og de have modtaget dette Rige, disse Lande, Rettigheder og Adkomster, ikke efter Vor kjære gemal, deres Fader, men efter Os, deres Moder, og at han og de i Overeenstemmelse med denne Erkjendelse skulle regere og forsvare Danmarks Rige, det er, de danske Øer, Nørrejylland og Slesvig med Bilande og Colonier, som et udeleligt, uadskilleligt og selvstændigt Rige, efter den for Danmarks Rige gjældende Forfatning og Arvefølge, og derhos bevare den danske Krones og det danske Kongehuses øvrige Besiddelser, Rettigheder og Adkomster.

Det er paa denne Maade, at Vi ved nærværende Forsikkrings-Akt have samtykket i, at Vore Rettigheder paa Lovlig Maade overføres paa Vor Gemal, Prinds Christian, og Vore og hans Arvinger og Efterkommere.

Dette til Bekræftelse have Vi egenhændig underskrevet og med Vort nedarvede Segl ladet forsyne denne nærværende Vor Acceptations- og Forsikkringsakt.

Saaledes skeet og givet i Kjøbenhavn, den 18de Juli 1851.

Louise.
Prindsesse til Holsteen Glyksborg.
(L.S.)

Som Vidner:
Frederik Ferdinand,
Arveprinds til Danmark.
(L.S.)
Frederik Wilhelm,
Prinds til Hessen.
(L.S.)

Reedz,
Udenrigsminister.
(L.S.)
A.W. Scheel,
Justitsminister.
(L.S.)


Sources/kilder

Supplement no. 1 to article no. 14, "Betænkning over Det kongelige Budskab angaaende Thronfølgens Ordning, afgiven af det af den forenede Rigsdag nedsatte Udvalg" by J.E. Larsen, Kjøbenhavn 1853, in the collection "Smaaskrifter, vedkommende det danske Arvefølgespørgsmaal 1852-3"

On the back of the book is printed "C.F. Wegener. Forsvar for Danmarks Kongers og Kongehusets Fulde Arveret, m.fl.". The collection of articles opens with C.F. Wegener's article of 1852, "Forsvar for Danmarks Kongers og Kongehuses, navnligt Prinds Christians og Gemalindes fulde Arveret efter Lex Regia" (also translated into and published in 1853 as "Defence for the full hereditary right, according to the Lex Regia of the kings and the royal house of Denmark, especially Prince Christian and his spouse") and follows up with various responses to the former and other matters. Caspar Frederik Wegener was the keeper of the privy archives.This page was last updated on Sunday 3 January 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dkdoc18510718-1.html on Saturday 25 March 2006).

© 2006-2010 Dag Trygsland Hoelseth