Lov, angaaende Arvefølgen i det nuværende Jarlsbergs Grevskab, m v


Act concerning the succession in the current County of Jarlsberg, etc.


8. august 1842: (€)

Lov, angaaende Arvefølgen i det nuværende Jarlsbergs Grevskab, m v(*)

(*) Se Grunnloven § 23 og § 108. - Jf. tidligere lov av 1. august 1821 angaaende Modificationer og nærmere Bestemmelser af den Norske Adels Rettigheder §6.

Grevskabet Jarlsberg skal efter dets nuværende Besidders Død uden Hensyn til Vedkommendes Stand gaae i Arv efter de i Erectionspatentet for Grevskabet af 3die Januar 1684 indeholdte Bestemmelser, og skal bemeldte Eiendom ikke efter de Arveberettigedes Afgang paa Grund af dens forrige Beskaffenhed som Lehn hjemfalde Staten.
Se lov av 4 juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg § 2.

(€) Opphevet som foreldet ved lov av 15. juni 1990 nr. 18 om opphevelse av foreldede lover (romertall I pkt. 16), med ikrafttredelse straks.


(Unofficial translation)

8 August 1842: (€)

Act concerning the succession in the current County of Jarlsberg, etc. (*)

(*) See the Constitution § 23 and § 108. - Cf. former Act of 1 August 1821 concerning Modifications and further decisions on the Rights of the Norwegian Nobility § 6.

The County of Jarlsberg will after the present owner`s death, without regard to the person in question`s estate, be inherited pursuant to the provisions of the Charter of 1684; accordingly the property will not, after the extinction of heirs, due to its previous condition as fief, be reverted to the State.
See Act of 4 July 1927 No. 11 concerning the entailed estate of Rosendal and changes of the inheritance rules for the entailed estate of Wedel Jarlsberg Art. 2.

(€) Repealed as statute-barred by Act of 15 June 1990 No. 18 concerning statute-barred Acts (Roman numeral I point 16), coming into force immediately.


Sources

Norges Lover 1685-1979, Oslo: Det juridiske fakultet, 1980, s. 34;
Norsk Lovtidend Avd. 1. nr. 9, 1990, utgitt 5. juli 1990, s. 440-441, 464.This page was last updated on Thursday 1 July 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/act18420808.html).

© 1999-2010 Dag Trygsland Hoelseth