Lov, angaaende Modificationer og nærmere Bestemmelser af den Norske Adels Rettigheder

Act concerning Modifications and further decisions on the Rights of the Norwegian Nobility


1. august 1821*
Lov, angaaende Modificationer og nærmere Bestemmelser af den Norske Adels Rettigheder **

** Jf. Grunnloven § 108.

§ 1. Grevskaberne og Baroniet i Norge skulle, i Henseende til de civile Overøvrigheds-Forretningers Bestyrelse, henlægges enten under det Amt, hvori Godserne ere beliggende, eller under nærmeste Amt; dog maae Grevskaberne til sammen udgjøre et Amt, hvis det naadigst maatte behage Hans Majestæt for dem at udnævne egen Overøvrighed.

Forretningernes Overtagelse af vedkommende Amtmænd skal skee fra 1ste October dette Aar.

§ 2. Saasnart de nu beskikkede Overbirkedommere afgaae, skal i foranførte Districter, alle Sagers Paakjendelse i anden Instants, og andre til Overbirkethingene henhørende Forretninger, henlægges under Overretten i det Stift, i hvilket Districtet er beliggende.

§ 3. Den Grever, Baroner og Adelsmænd, ifølge deres Privilegier eller Lovene, forhen tilkommende Ret, at beskikke eller foreslaae geistlige eller civile Embedsmænd paa deres Godser er, ifølge Grundlovens 21 §, aldeles ophævet.

§ 4. Ligeledes skal det saakaldte Hals og Haand, eller den Adelen paalagte Forpligtelse, at lade Forbrydere paa dens Godser anholde, tiltale og afstraffe, samt den deraf flydende Adelen tilkommende Sigt- og Sagefaldsret, for Eftertiden være ophævet, saa at der herefter, i Henseende til Forbryderes Anholdelse, Tiltale og Afstraffelse, saavelsom Bøders Erlæggelse, paa Adelens Godser, skal forholdes efter de almindelige i Riget gjeldende Regler.

§ 5. Den Grever og Baroner for nærværende Tid tilkommende Skatte- eller Tiendefrihed for deres Hovedgaards Taxter og for en vis Qvantitet underliggende Bøndergods, saavelsom den Skatte- eller Tiendefrihed, der tilkommer adelige Sædegaardseiere for deres paaboende Hovedgaarde, skal ophøre med de nuværende Lehnsbesiddere eller Eiere, og ikke gaae over paa deres eftermænd.

§ 6. De øvrige den nuværende Adels privilegier og Forrettigheder skulle, forsaavidt de ikke stride imod Grundlovens 108 §, vedblive for de Adelsmænd, som for nærværende Tid ere i Besiddelse deraf, og for deres, ved denne Lovs Bekjendtgjørelse, i lovligt Ægteskab fødte Børn, saaledes, at disse fremdeles beholde samme for deres Livstid, saafremt de for næste ordentlige Storthing lovligen bevise deres Adkomst dertil. Efter de Personers Død, som saaledes vedblive i Besiddelse af visse adelige Rettigheder, ophører alt arveligt Adelskab her i Riget.
Se lov av 8 aug 1842 angaaende Arvefølgen i det nuværende Jarlsbergs Grevskab, m v og lov av 4 juli 1927 nr. 11 om stamhuset Rosendal og om forandring i arverettsreglene for stamhuset Jarlsberg.
Se også Skrivelse 2 Novbr 1898 angaaende et Spørgsmaal om Ret til at bruge adelig Titel.

§ 7. Enhver, som ikke for næste ordentlige Storthing ved lovlige Documenter beviser sit Adelskab, skal have tabt sin Ret til, for Fremtiden at gjøre Paastand derpaa, enten for sig selv eller for sine nu havende Børn.

(*) Loven må anses som foreldet og har ikke vært inntatt i Norges Lover på mange år. Så langt jeg erfarer er ikke loven formelt opphevet.


Kilde

Norges Lover 1660-1930, Oslo: Grøndahls & Søns Boktrykkeri, 1931, s. 93-94.


(Unofficial translation)

1 August 1821:
Act concerning Modifications and further decisions on the Rights of the Norwegian Nobility

Translation not available.This page was last updated on Monday 5 July 2010
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/act18210801.html in 1999).

© 1999-2010 Dag Trygsland Hoelseth