Erklæring fra Kong Christian Frederik om hans Tronafsigelse


Declaration by King Christian Frederik concerning his abdication


10. oktober 1814

Erklæring fra Kong Christian Frederik om hans Tronafsigelse

10 October. Erklæring, underskreven af Kong Christian Frederik, og overgivet til det da samlede overordentlige Storthing:

Ikkun til Folkets Held har Jeg villet bære Norges Krone. Rigets nærværende Tilstand, Europas forenede Villie mod Norge, og Følelsen af, at de Midler, der levnedes os til at forfegte Norges Uafhængighed, ikke ere tilstrækkelige for Mine redelige hensigter, endeligen Mit ved Vaabenstilstandens Afslutning givne Løfte bevæge Mig til at nedlægge Norges Krone tilligemed den udøvende Magt, uden Forbeholdenhed i Folkets Hænder for Mig og Afkom. – Jeg løser altsaa det norske Folk fra dets Troskabsed til Mig, og, ihvor smerteligt det end maa være for Mig at forlade et Folk, som Jeg elsker, og som har givet Mig saa uforglemmelige Prøver paa sin Hengivenhed, saa bringer Jeg dog dette Offer, for at bevare Riget fra Ødelæggelse. Betrygget ved Constitutionen, som Folket selv har givet sig, vil det norske Folks Selvstændighed og Frihed ikke færdes, men lykkeligere Dage, der give Gud! opnaaes ved Fredens Velsignelser.

(See Storthingets Erklæring af 4de Novbr. 1814.)


(Unofficial translation)

Declaration by King Christian Frederik concerning his abdication

(A translation will be provided later.)


Source

(Vogt, Peter.) Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, i tidsfølgende Orden og udtogsvis samlede og udgivne, 1ste Bind (Vol. I), 1814-1816, Christiania: Chr. Grøndahl, 1817, pp. 150-151.This page was last updated on Tuesday 13 March 2012
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dec18141010.html on Friday 31 August 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth