Storthingets Erklæring til Hs. Majestæt Kong Christian Frederik, om Abdicationens Erkjendelse


Declaration by the Storthing to His Majesty King Christian Frederik concerning the acknowledgment of his abdication


4. november 1814

Storthingets Erklæring til Hs. Majestæt Kong Christian Frederik, om Abdicationens Erkjendelse

4 Novbr. Storthingets Erklæring til Hs. Majestæt Kong Christian Frederik, om Abdicationens Erkjendelse, saalydende:

Det har allernaadigst behaget Deres Majestæt under 10de f.M. at tilstille Norges da allerede forsamlede overordentlige Storthing denne Erklæring: "At Deres Majestæt har fundet Dem bevæget til at nedlægge Norges Krone, tilligemed den udøvende Magt, uden Forbeholdenhed i Folkets hænder for Dem og Afkom." Overbeviste om, at Deres Maj. ikkun til Folkets Lykke har villet bære Norges Krone, og kuns af Omhu for Norges Vel har bragt det store og smertelige Offer: at nedlægge en Dem saa frivilligen overdragen Krone, samt at løse Nationen fra sin Troskabsed til Deres Majestæt, skylde vi, paa Folkets Vegne, underdanigen at erkjende Antagelsen af høibemeldte Abdication, og at løse Deres Majestæt fra den Eed, De har svoret Norges Constitution. Med de rørteste Hjerter og de oprigtigste Ønsker for Deres Majestæts Fremtids Held er denne Act udfærdiget og underskrevet i Norges overordentlige Storthing.


(Unofficial translation)

Declaration by the Storthing to His Majesty King Christian Frederik concerning the acknowledgment of his abdication

(A translation will be provided later.)


Source

(Vogt, Peter.) Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner m.m., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, i tidsfølgende Orden og udtogsvis samlede og udgivne, 1ste Bind (Vol. I), 1814-1816, Christiania: Chr. Grøndahl, 1817, pp. 157-158.This page was last updated on Tuesday 13 March 2012
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dec18141104.html on Friday 31 August 2007).

© 2007–2012 Dag Trygsland Hoelseth