Kunngjøring av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 2


23. november 1956

Kunngjøring*1 av grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 2

      Stortinget har i samsvar med Grunnlovens § 112 den 1. november 1956 vedtatt følgende grunnlovsbestemmelse om endring av Grunnlovens § 2:

      Grunnlovens § 2 tredje punktum oppheves.

      Denne grunnlovsbestemmelse kunngjøres herved som gjeldende bestemmelse i Kongeriket Norges Grunnlov.

      * Kunngj. 9. desember i Lovtid. 1 nr. 43.
      1 St. vedtak 1. november. Se St. prp. nr. 202, 1952. Innst. nr. 224. S.tid, s. 2951.


Kommentarer

Grunnlovsendringen, som medførte at setningen «Jesuiter maae ikke taales» (§ 2 tredje punktum) ble opphevet, trådte i kraft samtidig med stortingsbeslutningen, altså 1. november 1956. Johs. Andenæs skriver i Statsforfatningen i Norge, 9. utgave, 2004, s. 29, at «Grunnlovsendringer trer i kraft straks, altså også før de er kunngjort, med mindre de selv bestemmer noe annet». Dette har vært norsk rett etter at Kongen mistet retten til å sanksjonere grunnlovsbestemmelser 11. juni 1913 (kunngj. 7. juli 1913).

Grunnlovsbestemmelsen om opphevelsen av «Jesuittparagrafen» fikk 111 stemmer, mens 31 gikk i mot, deriblant samtlige representanter fra Kristelig Folkeparti. 8 representanter var fraværende, jf. referatet i Aftenposten 2. november 1956 nr. 509, s. 2.

§ 2 tredje punktum inneholdt opprinnelig også et forbud mot munkeordener, men dette ble opphevet ved Grunnlovsbestemmelse 3. august 1897.

Les mer om Jesuittordenen på Den katolske kirkes hjemmeside.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 14. mars 2013
(første gang publisert torsdag 14. mars 2013).

© 2013 Dag Trygsland Hoelseth