Skrivelse angaaende Omfanget af den tilfølge Grundlovens § 56 paa Valgforsamlingerne stedfindende Oplæsning27 Decbr. 1881

Skrivelse fra Justitsdepartementet til Amtmanden i Nedenæs Amt. Paa Forespørgsel fra en Sognepræst betræffende Omfanget af den til Følge Grundlovens § 56 paa Valgforsamlingerne stedfindende Oplæsning meddeles, at Afgjørelsen af det omhandlede Spørgsmaal i Tilfælde henhører under Valgbestyrelserne og i sidste Instants under Storthinget, men at Departementet ikke vil undlade som sin Formening at udtale, at Udtrykket Konstitutionen i nævnte § i Grundloven strengt taget omfatter alle Rigets Grundlove - altsaa foruden Grundloven af 4de November 1814 med Tillæg og Ændringer - ogsaa Successionsordningen af 26de September 1810, der, forsaavidt dens Arvefølgeregler angaar, er gjældende Grundlov hos os, og Rigsagten af 6te August 1815 - samt Lov, hvorved Kongens Myndighetsalder bestemmes, af 18 Juli 1815. Med Hensyn til den Kongelige Kundgjørelse af 10de November 1814 og de svenske Kommissariers Paategning paa Grundloven udtaler Departementet, at det citerede Grundlovsbud antages at være skeet Fyldest, naar grundlovens egentlige dispositive Bestemmelser ere oplæste, og at det saaledes ikke egentlig kan ansees nødvendigt at medtage de omhandlede Erklæringer, medens der paa den anden Side heller ikke kan være Noget til Hinder for, at saa sker.1)

1) Cfr. Stangs konst. Ret p. 204, Gaarders Fortolkning p. 159-60, Aschehougs Statsforf. I p. 364, cfr. p. 39 § 4 og pg. 48 § 11 samt ang. Lov af 18 Juli 1815 p. 49 § 12. Ang. Kommissariernes Paategning se Asch. p. 20. Om den Kgl. Kundgjørelse se Asch. p. 22-23.


Kommentarer

Grunnlovens § 56 lød opprinnelig:

«§ 56. Førend Valgene begynde, skal Constitutionen lydeligen oplæses, i Kjøbstederne af den første Magistrats-Person, paa Landet af Præsten.»

Paragrafen ble opphevet ved Grunnlovsbestemmelse 23. mars 1972.


Kilder

  • Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1881, s. 347-348.

  • Sveriges Grundlagar m.m. samt Norges Grundlov; utgivna af D:r J.A. Thurgren, Stockholm: A.L. Norman, 1964, s. 210.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 1. mars 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grltolkn18811227.html torsdag 10. mars 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth