Res., ang. Public. af Storthingets Beslutning om, at Grundlovens §. 58 igjen træder i Kraft1 Septbr. 1830

Res., ang. Public. af Storthingets Beslutning om, at Grundlovens §. 58 igjen træder i Kraft

Kongelig Resolution, hvorved Departementet for Justits- og Politi-Væsenet bemyndiges til at lade en af Storthinget under 4de August næstforhen fattet Beslutning, saalydende:

"I Overensstemmelse med §. 3 i Loven af 8de Februar 1816 fastsættes herved:

Ved Valg af Repræsentanter til Storthinget fra Landdistricterne skulle herefter Forskrifterne i Grundlovens §. 58 i alle Henseender tages til Følge."

- behørigen bekjendtgjøre til alle Vedkommendes Underretning og Iagttagelse. (Hertil har Justits-Departementet truffet Foranstaltning ved Skrivelse af 29de Septbr. f.A. til samtlige Amtmænd).


Kilder/kommentarer

[Arntzen, Karelius August. Love, Anordninger, Kundgjørelser, aabne Breve, Resolutioner, m.M., der vedkomme Kongeriget Norges Lovgivning og offentlige Bestyrelse, 6te Bind, indeholdende Aarene 1829, 1830 og 1831, Christiania: Chr. Grøndahl, 1832, s. 287.

Tittelen er hentet fra bindets register. For lesbarhetens skyld har jeg delt resolusjonen opp i flere ledd.Denne siden ble sist oppdatert torsdag 15. november 2007
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/res18300901.html torsdag 15. november 2007).

© 2007-2010 Dag Trygsland Hoelseth