Om Medaljen for ædel Daad


Concerning the medal of noble deed


(Ukonsolidert versjon)

Om Medaljen for ædel Daad

Fastsatt ved kgl.res. 19. august 1885. Endret ved res. av 20. april 1897 og res. av 20. desember 1905. Opphevet ved res. av 19. september 1958.

Kongelig Resolution, hvorved er bestemt:

  1. At der oprettes et Hæderstegn til Belønning af udvist hæderligt Forhold ved Redning af Menneskeliv eller anden dermed ligeartet Daad.1
  2. At dette Hæderstegn skal bestaa af en Medalje, der paa Aversen viser Hans Majestæts Brystbillede med Omskrift «Oscar II Norges og Sveriges Konge» og paa Reversen en Egekrands, der omslynger Ordene «For ædel Daad». At Medaljen bliver at inddele i 3 Klasser, nemlig I af Guld med Krone, II af Sølv med Krone og III af Sølv uden Krone, og at dens Størrelse bestemmes til en Diameter af 29 1/2 Millimeter for 1ste og 3die Klasses og 36 Millimeter for 2den Klasses Vedkommende. Medaljen bliver at bære paa venstre Side af Brystet i et høirødt vatret Baand med en i Midten anbragt mørkeblaa Stribe med hvide Kanter samt lignende Striber paa begge Sider.
  3. At Departementet for det Indre bemyndiges til at træffe de i Anledning af nærværende Sag fornødne Forføininger, og at de dermed forbundne Omkostninger udredes af den til tilfældlige og uforudseede Udgifter paa Budgettet opførte Sum.
  4. 1 Om Medaljen for Borgerdaad se Res. 10 April 1819 og 13 April 1844.


Kommentarer/Comments

Res. av 19. august 1885 om Medaljen for Ædel Daad ble endret ved res. av 20. april 1897 og res. av 20. desember 1905. Opphevet ved res. av 19. september 1958.

Res. of 19 August 1885 concerning the medal of noble deed was modified by res. of 20 April 1897 and res. of 20 December 1905. Repealed by res. of 19 September 1958.


Kilder/Sources

Norsk Lovtidende. 1ste Afdeling. 1885, p. 303.This page was last updated on Wednesday 4 January 2012
(first time published on Saturday 17 February 2001).

© 2001–2012 Dag Trygsland Hoelseth