Consens- og Forsikkrings-Brev

udstædt

den 18de Juli 1851 af Hans Høihed Prinds Christian af Glyksborg.


Vi Christian, af Guds Naade Arving til Norge, Prinds af Slesvig-Holsteen-Sønderborg-Sønderborg-Glyksborg, Gjøre vitterligt:

At foranstaaende af Vor høitelskede Gemalinde, Hendes Høihed Prindsesse Louise Wilhelmine Frederike Caroline Auguste Julie, født Prindsesse af Hessen, udstedede Acceptions- og Forsikkrings-Akt er gjort og givet ikke alene med god Villie og Vidende af os, som høibemeldte Prindsesse Louises Gemal, men ogsaa med Vort fuldkomne Bifald, og som en Forsikkring af Os for Os Selv og Vore Arvinger og Efterkommere, saa at Vi for Os og for dem paa det Høitideligste forpligte Os til, at Vi og de skulle erkjende og forsvare denne Acceptations- og Forsikkrings-Akt i alle Punkter, Clausuler og Artikler, og at Vi og de ingensinde nu eller i Fremtiden skulle love, indgaae eller foretage Noget, som stridende er derimod, eller tillade, at Andre det gjøre paa Vore eller deres Vegne, - Alt under Tabet af enhver Ret eller Adkomst til Danmarks Rige og den Danske Krones eller de Danske Kongers særlige Besiddelser og øvrige retlige Fordringer.

Dette til Bekræftelse have Vi egenhændig underskrevet og med Vort fyrstelige Segl ladet forsyne dette Vort Consens- og Forsikkrings-Brev.

Saaledes skeet og givet i Kjøbenhavn, den 18de Juli 1851.

Christian, Prinds til Holsteen-Glyksborg
[(L.S.)]

Som Vidner:
Frederik Ferdinand,
Arveprinds til Danmark.
(L.S.)
Frederik Wilhelm,
Prinds til Hessen.
(L.S.)

Reedz,
Udenrigsminister.
(L.S.)
A.W. Scheel,
Justitsminister.
(L.S.)


Sources/kilder

Supplement no. 1 to article no. 14, «Betænkning over Det kongelige Budskab angaaende Thronfølgens Ordning, afgiven af det af den forenede Rigsdag nedsatte Udvalg» by J.E. Larsen, Kjøbenhavn 1853, in the collection «Smaaskrifter, vedkommende det danske Arvefølgespørgsmaal 1852-3».

On the back of the book is printed «C.F. Wegener. Forsvar for Danmarks Kongers og Kongehusets Fulde Arveret, m.fl.». The collection of articles opens with C.F. Wegener's article from 1852, «Forsvar for Danmarks Kongers og Kongehuses, navnligt Prinds Christians og Gemalindes fulde Arveret efter Lex Regia» (also translated into and published in 1853 as «Defence for the full hereditary right, according to the Lex Regia of the kings and the royal house of Denmark, especially Prince Christian and his spouse») and follows up with various responses to the former and other matters. Caspar Frederik Wegener was the keeper of the privy archives.This page was last updated on Friday 4 February 2011
(first time published at http://www.geocities.com/dagtho/dkdoc18510718-2.html on Saturday 25 March 2006).

© 2006-2011 Dag Trygsland Hoelseth