Grundlovsbestemmelse, der træder i stedet for Grundlovsbestemmelserne af 26de November 1859 og 26de Mai 1866, indeholdende Forandringer i Grundlovens §§ 57 og 586 Juni 1878

Grundlovsbestemmelse der træder i stedet for Grundlovsbestemmelserne af 26de November 1859 og 26de Mai 1866, indeholdende Forandringer i Grundlovens §§ 57 og 58*) 1).

Vi Oscar, o.s.v. Gjøre vitterligt: Os er bleven forelagt det nu forsamlede Storthings i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 fattede Beslutning af 2den Mai dette Aar, saalydende:

§ 1. Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Kjøbstæderne have at vælge, bestemmes til otte og tredive. Af disse vælges, indtil anderledes paa grundlovsmæssig Maade fastsat vorder, fra Aalesund og Molde tilsammen een, fra Arendal og Grimstad tilsammen een, fra Bergen fire, fra Brevig een, fra Christiania, Hønefos og Kongsvinger tilsammen fire, fra Christianssand to, fra Christianssund een, fra Drammen to, fra Flekkefjord een, fra Fredrikshald een, fra Fredriksstad een, fra Hammerfest, Vardø og Vadsø tilsammen een, fra Holmestrand een, fra Kongsberg een, fra Kragerø een, fra Laurvig og Sandefjord tilsammen een, fra Lillehammer, Hamar og Gjøvig tilsammen een, fra Moss og Drøbak tilsammen een, fra Porsgrund een, fra Sarpsborg een, fra Skien een, fra Stavanger og Haugesund tilsammen to, fra Tromsø een, fra Trondhjem og Levanger tilsammen fire, fra Tønsberg een og fra Østerrisør een.

Naar en Kjøbstad, som her ei er nævnt, har femti eller flere stemmeberettigede Indvaanere, indgaar den under nærmest liggende Kjøbstads Repræsentant-Valgdistrikt. Samme Regel gjælder om Kjøbstæder, som herefter anlægges. En Kjøbstaad, der er kommen til at henhøre under Kjøbstadsdistrikt, vælger egen Valgmand, endog om Antallet af dens stemmeberettigede Indvaanere skulde blive mindre end femti. I Kjøbstad, der ene udgjør et Repræsentant-Valgdistrikt, vælges i intet Tilfælde færre end tre Valgmænd.

§ 2. Det Antal Storthingsrepræsentanter, som Landdistrikterne have at vælge, bestemmes til sex og sytti. Af disse vælges, indtil anderledes paa grundlovmæssig Maade fastsat vorder, fra Agershus Amt fem, fra Nordre Bergenhus Amt fem, fra Søndre Bergenhus Amt fem, fra Kristians Amt fem, fra Finmarkens Amt to, fra Hedemarkens Amt fem, fra Nordlands Amt fem, fra Romsdals Amt fem, fra Stavanger Amt fem, fra Tromsø Amt to og fra hvert af Rigets øvrige otte Amter fire.

§ 3. De Bestemmelser i Grundlovens §§ 57 og 58, som staa i Strid med nærværende Grundlovsbestemmelse samt Grundlovsbestemmelserne af 26de November 1859 og 26de Mai 1866, indeholdende Forandringer i Grundlovens §§ 57 og 58, sættes herved ud af Kraft.

Thi have Vi antaget og bekræftet, ligesom Vi herved antage og bekræfte denne Beslutning som Grundlovsbestemmelse.

1) Se Dok. No. 94 for 1874, Pag. 9–12, og Indst. S. No. 74 for 1878. Forandringer i Grundlovsbestemmelserne om Repræsentanternes Antal og Fordeling ere tidligere gjorte ved L. 8de Febr. 1816 og Grundlovsbestemmelser af 9de Mai 1842, 26de Novbr. 1859 og 26de Mai 1866.
*) Bekjendtgj. 11te Juni i Lovtid. 1ste Afd. No. 17.


Kilder

Norsk Lovtidende. 2den Afdeling. Samling af Love, Resolutioner m.M. 1878, s. 118–119.Denne siden ble sist oppdatert fredag 17. februar 2012
(første gang publisert på siden http://www.geocities.com/dagtho/grlbest18780606.html torsdag 24. februar 2005).

© 2005–2012 Dag Trygsland Hoelseth